Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2022

Desiate vydanie prináša prehľad v týchto témach - pracovná pohotovosť, novela Zákonníka práce – transpozícia smerníc EP a Rady (EÚ), novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť, cookies a GDPR, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahov a iné. Viac informácií nájdete v obsahu nižšie.

Cena s DPH
12,60 €
Cena bez DPH
10,50 €
EAN kód
8584113065467
Rok vydania
2022
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 10/2022

Desiate vydanie prináša prehľad v týchto témach - pracovná pohotovosť, novela Zákonníka práce – transpozícia smerníc EP a Rady (EÚ), novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť, cookies a GDPR, ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahov a iné.
Viac informácií nájdete v obsahu nižšie.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Pracovná pohotovosť JUDr. (Tatiana Mičudová, PhD.)

S niektorými pracovnými pozíciami je spojené aj zabezpečovanie pracovnej pohotovosti. Bez nej by totiž mohlo byť ohrozené zabezpečenie potrebných úloh, ktoré s danou pracovnou pozíciou súvisia. Ustanovenia Zákonníka práce rozlišujú medzi nariadením pracovnej pohotovosti a dohodou o pracovnej pohotovosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Cieľom tohto článku je poukázať na podmienky pracovnej pohotovosti v právnej úprave podľa Zákonníka práce.

  • Novela Zákonníka práce – Transpozícia smerníc EP a Rady (EÚ) (JUDr. Monika Kiklicová)

Poslanci NR SR 4. októbra 2022 schválili novelu Zákonníka práce. Došlo tak k transpozícií smernice EP a Rady (EÚ) 2019/1152 a tiež Rady (EÚ) 2019/1158 do Zákonníka práce. Premietli sa sem aj podnety, ktoré vychádzali z doterajšej aplikačnej praxe. Účelom novely je aj transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok pre zamestnancov. Účinnosť nadobudla 1. novembra 2022. Ide o rozsiahlejšiu novelizáciu Zákonníka práce a ako taká, si celkom určite zasluhuje našu pozornosť.

  • Novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (JUDr. Monika Kiklicová)

Parlament schválil zákon č. 112/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. K novelizácií zákona o nelegálnej práci sa pristúpilo s ohľadom na opakované podnety podnikateľského prostredia a zjednotenie a zefektívnenie postupov pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktorá sa touto novelou ponecháva vo výlučnej kompetencii inšpektorátov práce.

Odmeňovanie a mzdy

  • Exekučné zrážky zo mzdy (Mgr. Katarína Danajovičová)

Zrážky zo mzdy vykonáva zamestnancovi zamestnávateľ pri zúčtovaní jeho mzdy. Typ zrážok a ich poradie stanovuje Zákonník práce. Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy zamestnanca, do ktorej sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť. Nezapočítava sa sem prídavok na dieťa a sumy poskytované ako náhrada nákladov spojených s pracovným výkonom. Pri výpočte je potrebné zohľadniť tzv. základnú nepostihnuteľnú časť, ktorú nie je možné z mesačnej mzdy zraziť. Od júla došlo k zmene týchto súm pre výpočet exekučných zrážok.

  • Doktorandi, doktorandské štúdium a zárobková činnosť (Ing. Marta Boráková)

Doktorandské štúdium je tretím stupňom vysokoškolského štúdia zamerané na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Článok ponúka informácie týkajúce sa doktoranda v dennej forme štúdia a doktorandského štipendia, doktoranda a zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, doktoranda a zárobkovej činnosti ako samostatne zárobkovo činnej osoby i povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov.

BOZP

  • Cookies a GDPR (JUDr. Petra Čičkánová)

Súčinnosťou od 1. 2. 2022 vznikla prevádzkovateľom internetových stránok využívajúcich cookies povinnosť zosúladiť spracúvanie informácií formou ukladania informácií a prístupu k informáciám uloženým v zariadeniach užívateľa s požiadavkou zákona č. 452/2021 Z. z. V článku zanalyzujeme obsah tejto zákonnej zmeny a zameriame sa na povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k spracúvaniu cookies najmä z pohľadu náležitostí súhlasu naukladanie cookies, ktorý musí zodpovedať náležitostiam súhlasu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

  • Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahov (JUDr. Radim Kochan, PhD., LL.M.)

V malých a stredných podnikoch platí, že personalista je spravidla nositeľom kumulovanej funkcie ekonóma, účtovníka, personalistu a niekedy aj právnika. Vo veľkých spoločnostiach sú personálne oddelenia častokrát využívané na implementáciu nových projektov a systémov, častokrát nielen z oblasti ľudských zdrojov. Osobné údaje sa v dokumentoch HR oddelení nachádzajú prakticky všade. V článku si preto rozoberieme niektoré praktické situácie, pri ktorých zamestnávatelia prostredníctvom oddelení ľudských zdrojov spracúvajú osobné údaje svojich zamestnancov v súvislosti splnením ich pracovných úloh.

Praktická personalistika

  • Význam soft skills ahard skills vpraxi (Ľudmila Lipovská Lišková)

Akými zručnosťami by ste mali disponovať, aby ste sa stali úspešnými na pracovnom trhu? Pre budúcnosť každého z nás je nevyhnutné neustále sa rozvíjať –budovať naše schopnosti a zručnosti tak, aby sme sa stali atraktívnymi u potenciálnych zamestnávateľov, pre ktorých sú dôležité tzv. tvrdé aj mäkké zručnosti. Práve tie druhé predstavujú súčasný trend najžiadanejších schopností na trhu práce.