Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2021

Jedenáste číslo prináša prehľad v týchto témach - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, podpora v čase skrátenej práce v rámci Slovenskej republiky, pracovný poriadok, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 a iné.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113064743
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 11/2021

Jedenáste číslo prináša prehľad v týchto témach - povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni, podpora v čase skrátenej práce v rámci Slovenskej republiky, pracovný poriadok, odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Povinnosti zamestnávateľa pri uzatváraní roka v mzdovej učtárni (Bc. Katarína Danajovičová)

Po ukončení miezd za posledný kalendárny mesiac v roku za december 2021 je potrebné urobiť aj ukončenie celého kalendárneho roka. Medzi základné povinnosti, ktoré ukladá ZDP, patrí podľa § 39 ods. 1: viesť mzdové listy a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie.

  • Podpora v čase skrátenej práce v rámci Slovenskej republiky (Ing. Ján Endrej)

Podstatou tejto právnej úpravy je zavedenie právne nárokovej podpory, ktorá bude účelovo jednoznačne určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca alebo náhrady platu zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“. Trvalý kurzarbeit by sa mal na Slovensku zaviesť až od 1. marca budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý parlament schválil v zrýchlenom legislatívnom konaní.

  • Pracovný poriadok (JUDr. Tatiána Mičudová)

V súlade so Zákonníkom práce vydáva zamestnávateľ po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov tento pracovný poriadok, ktorý je interným riadiacim aktom v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.Tento pracovný poriadok bližšie vymedzuje podmienky výkonu práce u zamestnávateľa s cieľom zabezpečenia všetkých činností, ako aj dodržiavania pracovnej disciplíny.

  • Obmedzenie konkurenčnej činnosti zamestnanca (JUDr. Klára Kučerková)

Článok bližšie rozoberá podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby bolo obmedzenie konkurenčnej činnosti zamestnanca počas trvania pracovného pomeru a aj po jeho skončení platné a účinné, ďalej tiež možnosti ukončenia obmedzenia konkurenčnej činnosti, následky nedodržania tzv. konkurenčnej doložky a najčastejšie dôvody neplatnosti konkurenčnej doložky.

Odvody

  • Odvody živnostníka do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2022 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Odvody sa zvyšujú v závislosti od zvýšenia priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom. Výška odvodov je ovplyvnená vymeriavacím základom. Výška vymeriavacieho základu závisí od výšky čiastkového základu dane z príjmov nezníženého o zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktoré sú vypočítané v daňovom priznaní daňovníka.

Praktická personalistika

  • Motivačné systémy zamestnancov (4. časť) (Ľudmila Lipovská Lišková)

Aby spoločnosť mohla dlhodobo prosperovať, jej manažéri nikdy nesmú nepodceňovať najmä pravidelné a včasné informovanie svojich zamestnancov o cieľoch, úlohách, ako aj problémoch spoločnosti. So zamestnancami je potrebné komunikovať, počúvať ich názory a rešpektovať ich samostatnosť.

VSSR

  • Zmeny vo financovaní školstva od 1. januára 2022 (Ing. Ingrid Konečná Veverková)

Novela nerieši komplexnú zmenu financovania školstva, ale len zjednocuje a sprehľadňuje financovanie regionálneho školstva v jednej rozpočtovej kapitole a odstraňuje dvojkoľajnosť v systéme riadenia a financovania.

Ostatné

  • Nezdaniteľné časti základu dane od 1. januára 2022 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Daňovník si môže znížiť svoj zdaniteľný príjem o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. v § 11. Nezdaniteľná časť základu dane je odpočítateľná položka, o ktorú si daňovník môže znížiť základ dane.