Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2019

Druhé číslo publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie prináša tieto témy - pravidelný a nepravidelný príjem, neplatené voľno podľa Zákonníka práce, neoprávnené zamestnávanie a nelegálna práca, výpoveď z pracovného pomeru pri viacerých dojednaných druhoch práce a iné.

Cena s DPH
8,75 €
Cena bez DPH
7,29 €
Rok vydania
2019
Počet strán
48
Formát
A4
Väzba
mäkká väzba
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2019

Druhé číslo publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie prináša tieto témy - pravidelný a nepravidelný príjem, neplatené voľno podľa Zákonníka práce, neoprávnené zamestnávanie a nelegálna práca, výpoveď z pracovného pomeru pri viacerých dojednaných druhoch práce a iné.

Obsah čísla:

Pravidelný a nepravidelný príjem (Ing. Jarmila Strählová)

Pravidelný príjem je mzda zamestnanca, ktorá je splatná za mesačné obdobie. Pritom nie je dôležité, či zamestnanec odmenu skutočne dostane, v akej výške a koľko času odpracoval. Pri nepravidelnom príjme je v dohode uvedené, že mzda bude vyplácaná inak, napríklad na základe uzavretej dohody o vykonaní práce až po ukončení dohodnutých prác. Na posúdenie, či ide o pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem, je vždy dôležitý obsah dohody a v nej uvedený spôsob vyplácania odmeny.

Neplatené voľno podľa Zákonníka práce (JUDr. Tatiana Mičudová)

Ak má zamestnanec nárok na pracovné voľno, ale bez náhrady mzdy, zamestnávateľ je povinný mu umožniť odpracovanie zameškaného času. Ak zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy, za toto obdobie sa mu prerušuje povinné sociálne poistenie a na účely zdravotného poistenia sa za zamestnanca nepovažuje. Pri existencii prekážky v práci je zamestnanec povinný požiadať o pracovné voľno vopred.

Neoprávnené zamestnávanie a nelegálna práca (JUDr. Slavomíra Gejdošová)

Článok bližšie rozoberá jednotlivé postihy za nelegálne zamestnávanie a nelegálnu prácu.

Výpoveď z pracovného pomeru pri viacerých dojednaných druhoch práce (JUDr. Tatiana Mičudová)

Podľa Zákonníka práce môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom, avšak iba v prípade, že pôjde o činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Každý z týchto pracovných pomerov sa posudzuje samostatne. To znamená, že aj k ukončeniu týchto pracovných pomerov dochádza samostatne.

Povinnosti podnikateľa podnikajúceho prostredníctvom s. r. o.
(JUDr. Mária Kevická, PhD.)

Tento informačný článok poukazuje na povinnosti podnikateľa vo vzťahu s. r. o. – spoločník – konateľ – zamestnanec (3 v 1), na povinnosti podnikateľa v pozícii zamestnávateľa a na ďalšie zákonné povinnosti.

Zrušenie a likvidácia obchodnej spoločnosti (Ing. Anton Kolembus, JUDr. Ivana Kolembusová, LLM)

Podnikateľský subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou, zaniká výmazom z obchodného registra. Tento výmaz má konštitutívne účinky. Výmazu z obchodného registra však predchádzajú viaceré právne, účtovné a daňové povinnosti, ktoré si musí obchodná spoločnosť splniť, aby mohla riadne ukončiť svoju podnikateľskú činnosť.

Benefity z účtovného a daňového hľadiska (Bc. Katarína Danajovičová)

Poskytovanie benefitov je zamerané najmä na profesijný a osobnostný rast zamestnancov, podporu rodiny, zosúladenie pracovného a súkromného života, sociálnu starostlivosť, starostlivosť o zdravie a regeneráciu atď. Ako sa však benefity posudzujú z účtovného a daňového pohľadu, si ukážeme na niektorých konkrétnych príkladoch.

Základný význam pri založení pracovnoprávnej zodpovednosti (JUDr. Slavomíra Gejdošová)

Aby bolo možné založiť pracovnoprávnu zodpovednosť zamestnanca na účely náhrady škody, je nevyhnutné vymedziť právny termín „plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním“. Práve zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním sa zakladá zodpovednosť zamestnanca za škodu.
Ako má zamestnávateľ postupovať a čo je potrebné neopomenúť?