Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2020

Akcia -48%

Druhé vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie prináša opäť rozdelenie tém do týchto prehľadných okruhov - pracovnoprávne vzťahy, daň z príjmov, sociálna pomoc/odvody a ostatné. Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je obohatená o dôležité témy ako pracovná náplň zamestnanca, dodatok k pracovnej zmluve, neospravedlnená absencia v práci a ostatné. Čiže máte možnosť nahliadnuť nielen ku samotným pracovnoprávnym vzťahom.

Ušetríte
48% = 4,81 €
Cena s DPH
10,06 € 5,25 €
Cena bez DPH
8,38 € 4,38 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 2/2020

Druhé vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie prináša opäť rozdelenie tém do týchto prehľadných okruhov - pracovnoprávne vzťahy, daň z príjmov, sociálna pomoc/odvody a ostatné. Oblasť pracovnoprávnych vzťahov je obohatená o dôležité témy ako pracovná náplň zamestnanca, dodatok k pracovnej zmluve, neospravedlnená absencia v práci a ostatné. Čiže máte možnosť nahliadnuť nielen ku samotným pracovnoprávnym vzťahom.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Postavenie zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková)

Článok sa zaoberá postavením zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch s poukazom na začlenenie v Civilnom sporovom poriadku do tzv. sporov s ochranou slabšej strany. V článku prinášame stručný prehľad základných zásad pracovnoprávneho sporu s dôrazom na špeciálne postavenie zamestnanca.

  • Pracovná náplň zamestnanca (JUDr. Tatiana Mičudová)

Tento článok bližšie rozoberá druh práce, pracovnú náplň a otázky, ktoré v súvislosti s týmito pojmami v praxi trápia zamestnávateľov.

  • Dodatok k pracovnej zmluve (JUDr. Klára Kučerková)

Ako dosiahnuť zmenu pracovnej zmluvy prostredníctvom dodatku k pracovnej zmluve, kedy možno dodatok k pracovnej zmluve uzatvoriť, čo ním možno meniť, kedy nadobúda platnosť, aké sú jeho náležitosti, ako aj ďalšie s ním súvisiace situácie sú obsahom tohto článku. 

  • Neospravedlnená absencia v práci a jej dôsledky (JUDr. Tatiana Mičudová)

Tento článok sa zaoberá  porušovaním pracovnej disciplíny formou neospravedlnených absencií, ale aj dôsledkami porušovania disciplíny touto formou.

  • Možnosti zamestnávateľa skončiť pracovný pomer zamestnanca vo väzbe (JUDr. Petra Beznosková)

V prípade, ak príslušný súd rozhodne, že je u zamestnanca – obvineného, daný dôvod pre jeho vzatie do väzby, zamestnanec sa nedostaví do práce a stráca sa tým prvok osobného výkonu práce zamestnanca pre zamestnávateľa. V článku sú rozanalyzované možnosti zamestnávateľa v prípade, ak je jeho zamestnanec vzatý do väzby.

  • Konkurenčná doložka – zákaz konkurenčnej činnosti po skončení pracovného pomeru zamestnanca (JUDr. Tatiana Mičudová)

Tento článok rozoberá konkurenčnú doložku v pracovnej zmluve a poukazuje na judikatúru súdov v tejto oblasti.

Daň z príjmov

  • Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, rozšírenie oslobodených príjmov (Ing. Marta Boráková)

NR SR schválila v roku 2019 viacero zmien zákona č. 595/2003 Z. z. v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti platných pre rok 2020. Ide prevažne o pozitívne zmeny, ktoré znížia daňové zaťaženie zamestnancov. Článok ponúka prehľad týchto zmien doplnený príkladmi z praxe.

Sociálna pomoc, odvody

  • K novele zákona o sociálnej ekonomike (Ing. Valéria Jarinkovičová a kolektív)

V tomto príspevku je pozornosť sústredená najmä na zákon č. 374/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Okrem uvedeného zákona sa autori v článku venujú aj vyhláške č. 115/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. upravujúce servisné poukážky.

  • Celodenný štrajk (Ing. Eva Gášpárová)

Právo na štrajk predstavuje jedno zo základných práv, ktoré patrí do sféry pracovného práva osobám so statusom zamestnanca. V článku autorka rozoberá vplyv celodenného štrajku na sociálne a zdravotné poistenie.

Ostatné

  • Podporované zamestnávanie – 1. časť (Ľudmila Lipovská Lišková)

Podporované zamestnávanie je určené pre osoby znevýhodnené na trhu práce z viacerých príčin, ide predovšetkým o ľudí s telesným, duševným alebo zmyslovým postihnutím, ale aj dlhodobo nezamestnaných, pre ktorých je získanie a udržanie pracovného miesta bez dlhodobej podpory priamo na pracovisku mimoriadne sťažené až nemožné. Ide o prvú časť článku, ktorého pokračovanie bude v nasledujúcom čísle.