Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2020

Zlúčené vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie vám prináša výber toho najzaujímavejšieho z aktuálnych tém - koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste, príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo svetle nariadenia GDPR, falšovanie evidencie dochádzky zamestnancom, povinnosti budúcich zamestnávateľov, bezpečnostné incidenty a ochrana osobných údajov, monitorovanie zamestnancov a iné.

Cena s DPH
13,42 €
Cena bez DPH
11,18 €
Rok vydania
2020
Počet strán
64
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2020

Zlúčené vydanie publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie vám prináša výber toho najzaujímavejšieho z aktuálnych tém - koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste, príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo svetle nariadenia GDPR, falšovanie evidencie dochádzky zamestnancom, povinnosti budúcich zamestnávateľov, bezpečnostné incidenty a ochrana osobných údajov, monitorovanie zamestnancov a iné.

OBSAH

Aktuálne

 • Koronavírus z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov (JUDr. Klára Kučerková)

Vzhľadom na neustály nárast pacientov infikovaných vírusom COVID-19 na území Slovenskej republiky je potrebné sa pripraviť aj na dosahy s tým spojené v pracovnoprávnych vzťahoch. V článku si povieme viac o preventívnych zdravotných opatreniach na pracovisku, ako aj o jednotlivých inštitútoch Zákonníka práce, ktoré môžu zamestnávatelia využiť s cieľom predídenia alebo zamedzenia šírenia koronavírusu na pracovisku.

Pracovnoprávne vzťahy

 • Použitie súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste (JUDr. Petra Beznosková)

V článku poukazujeme na podmienky použitia súkromného vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste a čo všetko môže z toho vyplývať. Článok je doplnený i praktickými príkladmi.

 • Príspevok na športovú činnosť dieťaťa vo svetle nariadenia GDPR (JUDr. Tatiana Mičudová)

Článok sa venuje téme príspevku na športovú činnosť dieťaťa z pohľadu povinností zamestnávateľa ako prevádzkovateľa podľa nariadenia GDPR.

 • Falšovanie evidencie dochádzky zamestnancom (JUDr. Petra Beznosková)

V článku sa zameriame na niektoré zo spôsobov, ktorými môže zamestnanec falšovať evidenciu svojej dochádzky, následky z toho plynúce pre obe strany pracovnoprávneho vzťahu a možnosti, aké majú zamestnávatelia, aby predišli falšovaniu dochádzky zo strany zamestnancov, resp. toto konanie obmedzili na minimum.

 • 5-týždňová dovolenka aj pre zamestnancov trvale sa starajúcich o dieťa (JUDr. Klára Kučerková)

V článku sa budeme venovať najmä zvýšeniu výmery dovolenky pre zamestnancov trvale sa starajúcich o deti. Povieme si viac o očakávaniach predkladateľov novely Zákonníka práce, o reakciách zamestnávateľov na zmenu vo výmere dovolenky, ako aj na hľadanie riešení pri interpretácii pojmov, ktoré nie sú v súvislosti s novelou Zákonníka práce dostatočným spôsobom v zákone vyjadrené. Prílohami článku sú dva vzory čestného vyhlásenia.

 • Smernica o dovolenke zamestnancov trvale sa starajúcich o dieťa - VZOR (JUDr. Klára Kučerková)

Odvody, sociálna politika

 • Povinnosti budúcich zamestnávateľov (Bc. Katarína Danajovičová)

V článku je uvedené zhrnutie aktuálnych možností zamestnávania, a taktiež čo všetko obnáša zamestnávať zamestnancov a aké má zamestnávateľ povinnosti nielen voči zamestnancom, ale aj voči inštitúciám.

 • Prihlášky a odhlášky pracovných pomerov a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru do Sociálnej poisťovne (Ing. Eva Gášpárová)

V článku si rozoberieme prihlášky a odhlášky v prípade zamestnanca v pracovnom pomere, zamestnanca s odvodovou úľavou, štatutára a člena štatutárneho a iného orgánu pravnickej osoby či zamestnanca v právnom vzťahu na základe dohody o prácach vykonávaných nimo pracovného pomeru. Článok je doplnený i príkladmi z praxe.

Daň z príjmov

 • Doktorandi – doktoradské štipendium a zárobková činnosť (Ing. Eva Gášpárová)

Článok ponúka informácie týkajúce sa doktoranda v dennej forme štúdia a doktorandského štipendia, doktoranda a zárobkovej činnosti v pracovnoprávnom vzťahu, doktoranda a zárobkovej činnosti ako samostatne zárobkovo činnej osoby i povinnosti podať daňové priznanie k dani z príjmov.

BOZP

 • Bezpečnostné incidenty a ochrana osobných údajov (JUDr. Tatiana Mičudová)

Príspevok sa zaoberá povinnosťou prevádzkovateľa prijať primerané technické a organizačné opatrenia, poukazuje na právnu úpravu o bezpečnostných incidentoch a ich zaznamenávaní u prevádzkovateľov.

Ostatné

 • Podporované zamestnávanie – 2. časť (Ľudmila Lipovská Lišková)

V pokračovaní príspevku sa podrobnejšie zameriame na vytvorenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a ich prevádzku.

 • Obťažovanie a šikana na pracovisku (JUDr. Petra Beznosková)

Násilie na pracovisku môže mať rôznu podobu a formu, najčastejšie sú však pojmy ako obťažovanie, šikana, mobbing, bossing či staffing. Práve týmto pojmom, konaniu, ktoré sa za nimi skrýva, a prostriedkom obrany sa budeme v článku venovať s cieľom pochopiť, prečo je potrebné prijať všetky možné opatrenia, aby k násiliu na pracovisku nedochádzalo.

 • Monitorovanie zamestnancov – kde začína a končí súkromie zamestnanca? (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková)

Článok sa zameriava na monitorovanie zamestnancov vzhľadom na dodržanie základného ústavného a medzinárodnými predpismi garantovaného práva na súkromie. Definuje náležitosti monitorovania zamestnávateľom a sumarizuje zákonnú úpravu v tejto otázke. Vzhľadom na garanciu viazanosti našich súdov rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva článok ponúka niekoľko zaujímavýchrozhodnutí v otázke monitorovania zamestnancov, ktoré sa udiali v členských štátoch Európskej únie.

 • Prehľad judikatúry vo veci okamžitého skončenia pracovného pomeru (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková)

Predmetom tohto článku je stručný pohľad na niekoľko rozhodnutí s cieľom poukázať na už ustálené názory súdov a poučiť zamestnancov a zamestnávateľov, ktorých chýb sa vyvarovať, aby ich okamžité skončenie pracovného pomeru neskončilo pred súdom ako neplatné.