Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2021

Pracovnoprávna oblasť prešla niekoľkými zmenami i za uplynulé obdobie, prenášame prehľad najžiadanejších tém - novela Zákonníka práce, úprava možností zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti, BOZP pri práci z domu, poskytovanie nenárokových cestovných náhrad a iné.

Cena s DPH
16,16 €
Cena bez DPH
13,47 €
EAN kód
8584113064200
Počet strán
64
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2021

Pracovnoprávna oblasť prešla niekoľkými zmenami i za uplynulé obdobie, prenášame prehľad najžiadanejších tém - novela Zákonníka práce, úprava možností zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom, zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti, BOZP pri práci z domu, poskytovanie nenárokových cestovných náhrad a iné.

OBSAH

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY

  • Novela Zákonníka práce (Mgr. Juraj Kočiš, LL.M.)

V tomto článku sa bližšie venujeme tým zmenám, ktorými novela mení právnu úpravu Zákonníka práce. Zmeny právnej úpravy pritom novela zavádza do Zákonníka práce v niekoľkých etapách. Prevažná väčšina zmien a doplnení nadobúda účinnosť 1. 3. 2021, časť novej právnej úpravy však bude účinná až od 1. 1. 2022 resp. až od 1. 1. 2023.Novela zavádza novú právnu úpravu výkonu domáckej práce a telepráce, podstatným spôsobom mení a dopĺňa právnu úpravu stravovania zamestnancov, zjednodušuje podmienky dočasného pridelenia zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami, zamestnávateľa. Novela ďalej zavádza nový výpovedný dôvod na strane zamestnávateľa, mení a dopĺňa existujúcu právnu úpravu dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a prináša viaceré ďalšie čiastkové úpravy...

  • Úprava možností zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom (JUDr. Jozef Lukajka, PhD. - Mgr. Michaela Pyšná, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.)

Od 1. 3. 2021 dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravovacími poukážkami tzv. gastrolístkami a to z dôvodu prijatia novely Zákonníka práce, ktorou bol zavedený finančný príspevok na stravovanie. V článku si popíšeme nové práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ktoré sú už pre nich tohto času záväzné.

  • Zamestnávateľ verzus zástupcovia zamestnancov – práva a povinnosti (JUDr. Petra Čičkánová)

Novelou Zákonníka práce sa s účinnosťou od 1. 3. 2021 modifikovala povinnosť zamestnávateľa umožniť pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku. A to tak, že zamestnávateľ nebude povinný umožniť pôsobenie na pracovisku akejkoľvek odborovej organizácii, ale len tej, ktorej členmi sú zamestnanci v pracovnom pomere. Novela Zákonníka práce tiež zakotvila postup v prípade pochybností zamestnávateľa alebo inej odborovej organizácie už pôsobiacej na pracovisku zamestnávateľa.

BOZP

  • BOZP pri práci z domu (Ing. Dušan Adamček)

Ochrana života a zdravia zamestnancov pracujúcich z domu je stále aktuálna, je existenčnou otázkou. Závažnou je najmä v súčasnosti, v podmienkach pandémie choroby COVID-19. Článok je zameraný na prácu z domu, ktorou sa zabezpečujú hospodárske záujmy v závislej práci v zmysle Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych zákonov. Prácou z domu zamestnanec zabezpečuje plnenie tých svojich pracovných úloh a povinností, ktoré má voči svojmu zamestnávateľovi, a ktoré vyplývajú zo zmluvne dohodnutého pracovného, štátnozamestnaneckého či služobného vzťahu. Ide o pracovné úlohy, ktoré si nevyžadujú prítomnosť zamestnanca na pracovisku zamestnávateľa.

VEREJNÁ SPRÁVA

  • Uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon povolania v SR (PhDr. Marek Havrila, PhD.)

Vo všeobecnosti existujú dva základné dôvody, prečo si nechať uznať zahraničné vzdelanie: uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na účely pokračovania v štúdiu alebo uznávanie ukončeného vzdelania zo zahraničia na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike.V oblasti rozhodovania o uznaní dokladu o vzdelaní je potrebné rozlišovať akademické a profesijné uznávanie.

CESTOVNÉ NÁHRADY

  • Poskytovanie nenárokových cestovných náhrad (Ing. Ľuboslava Minková)

Každý zamestnávateľ je podľa § 145 ods. 1 Zákonníka práce povinný poskytovať zamestnancom náhradu výdavkov, ktoré im vzniknú v súvislosti s výkonom práce.Nenárokové náhrady môže poskytovať každý zamestnávateľ bez ohľadu na jeho právnu formu. Ich poskytovanie je založené na spôsobe odmeňovania.

OSTATNÉ

  • Homeoffice a domácka práca alebo telepráca (Ing. Eva Gášpárová)

Z dôvodu meniacich sa návykov a prehodnocovania trvalej prítomnosti zamestnancov na pracovisku sa zákonom č. 76/2021 Z. z., zmodernizoval § 52 o domáckej práci a telepráci.Práca z domu sa počas pandémie ochorenia Covid-19 stala dôležitým nástrojom ochrany zdravia zamestnancov a nástrojom na zabezpečenie chodu firiem, i keď v obmedzenom režime. Možno očakávať, že práca z domu ako zamestnanecký benefit alebo ako trvalá forma výkonu práce zostane aktuálna aj po skončení pandémie.

  • Informácia k novelám opatrení lexcorona účinných v roku 2021 (Ing. Klára Klabníková)

Rok 2021 je pokračovaním schvaľovania ďalších noviel zákona č. 67/2020 Z. z.(Alebo len „lexcorona“). Dôvodom je skutočnosť,že pandémia ešte stále spôsobuje rozsiahle negatívne dopady na našu ekonomiku, čím hrozia hospodárske škody štátu a občanom, preto je nevyhnutné ďalej prijímať opatrenia na zmiernenie dopadov na finančnú situáciu daňovníkov a aj verejnú správu.Od začiatku roka 2021 boli schválené už tri novely lexcorona zverejnené pod č. 9/2021 Z. z., č. 47/2021 Z. z. a č. 57/2021 Z. z.