Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2022

Spojené vydanie sa tentokrát zameria na uvedené témy - úhrada nákladov zamestnanca pri práci s jeho prostriedkom v rámci homeofficu, diskriminácia pri výkone práce, zmena pracovného pomeru, zamestnanecké benefity a home office, zmeny v duálnom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 a iné.

Cena s DPH
16,16 €
Cena bez DPH
13,47 €
EAN kód
8584113065023
Rok vydania
2022
Počet strán
64
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 3-4/2022

Spojené vydanie sa tentokrát zameria na uvedené témy - úhrada nákladov zamestnanca pri práci s jeho prostriedkom v rámci homeofficu, diskriminácia pri výkone práce, zmena pracovného pomeru, zamestnanecké benefity a home office, zmeny v duálnom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Úhrada nákladov zamestnanca pri práci s jeho prostriedkom v rámci homeofficu (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Kedysi bol home office považovaný skôr za benefit, v súčasnosti je z dôvodu pandemických opatrení pre viacerých ľudí povinnosťou. Zamestnanci sa museli situácii prispôsobiť a svoje obývačky dočasne premenili na kancelárie. Zmenami si prešiel aj Zákonník práce. Tento predpis ustanovuje zamestnávateľom povinnosť preplatiť zamestnancom zvýšené výdavky spojené s využívaním vlastného zariadenia pri práci. Tento článok pojednáva o home office a povinnosti zamestnávateľa preplatiť zamestnancom zvýšené výdavky spojené s využívaním vlastného zariadenia pri práci.

  • Diskriminácia pri výkone práce (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Mgr. Dagmar Huťanová)
  • Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.

Častokrát ani nevieme rozoznať, či konanie, s ktorým sme sa stretli, je konaním diskriminačným. Môže sa jednať o rôzne prípady, kedy sa hoc aj nevedomky zaobchádza s osobami z rôznych dôvodov inak. Ochrana pred diskrimináciou je súčasťou Ústavy. Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch je nežiadúcim javom, ktorý sťažuje zvýšenie životnej úrovne a kvality života, ekonomickú a sociálnu súdržnosť a solidaritu. V pracovnoprávnych vzťahoch je preto nutné dôsledne dbať na to, aby nedochádzalo k diskriminačnému konaniu.

  • Zmena pracovného pomeru (JUDr. Klára Kučerková)

Zmenou pracovného pomeru sa rozumie zmena v subjekte pracovného pomeru alebo zmena v obsahu pracovného pomeru. K zmene pracovného pomeru môže dôjsť kedykoľvek počas trvania pracovného pomeru. V článku si povieme o tom, kedy dochádza k zmene subjektu a obsahu pracovného pomeru a aké sú dôsledky takýchto zmien na pracovnoprávne vzťahy.

Odvody

  • Zrážky zo mzdy (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

V zmysle Zákonníka práce musí zamestnávateľ zabezpečiť v prvom rade zrážky zo mzdy, ktoré súvisia s platením povinného poistného do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a dane zo závislej činnosti. Až po ich zabezpečení môže realizovať zrážky na základe rozhodnutia súdu, exekučných príkazov, dohôd o zrážkach zo mzdy uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka a dohôd o zrážkach zo mzdy uzatvorených medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Tento článok prináša informácie o zrážkach zo mzdy a ich realizácii.

Praktická personalistika

  • Zamestnanecké benefity a home office (Ing. Eva Gášpárová)

Zamestnanecké benefity sú jedným z podstatných nástrojov motivačnej a sociálnej politiky zamestnávateľa. Môžu byť zložkou odmeny za prácu a mať peňažný alebo nepeňažný charakter. Zamestnanecké benefity sú spravidla určené všetkým zamestnancom. V článku si podrobnejšie rozoberieme: odstupné a odchodné, príspevky na komerčné poistenie a na doplnkové dôchodkové sporenie, vzdelávanie, dopravu a ubytovanie zamestnanca, využívanie zariadenia poskytnutého zamestnávateľom a vstupenky na akcie, poskytovanie motorového vozidla na súkromné účely, sociálnu výpomoc, pôžičky, nešpecifikované nepeňažné plnenie v úhrnnej sume 500 €...

  • Work & life balance (Ľudmila Lipovská Lišková)

Porušenie rovnováhy medzi pracovným a osobným životom má negatívny dosah nielen na životný štýl a zdravie, ale tiež na firemné zisky. Viaceré spoločnosti sa preto snažia čo najviac zohľadňovať záujmy a potreby svojich zamestnancov a takéto chovanie by malo zvýšiť pracovnú spokojnosť nielen zamestnancov, ale aj zákazníkov, znížiť mieru pracovnej neschopnosti, zvýšiť efektivitu celkovej práce a pod.

  • Motivačné systémy zamestnancov (VI. časť) (Ľudmila Lipovská Lišková)

V záverečnej časti sa dočítate aj o tom, ako sa pod vplyvom doby prejavili zmeny aj v zmýšľaní zamestnancov, u ktorých začala rásť potreba pocitu bezpečia a ochrany pred fyzickými, finančnými a inými rizikami, aj o tom, čo predstavuje cafeteria systém a aké sú trendy v zamestnaneckých benefitoch. Pre mnohých sú ponúkané benefity významným faktorom pri rozhodovaní sa, či prijmú pracovnú ponuku firmy, môžu byť tiež významným doplnkom ku mzde alebo marketingovým nástrojom na akvizíciu nových zamestnancov.

VSSR

  • Zmeny v duálnom vzdelávaní s účinnosťou od 1. januára 2022 (PhDr. Marek Havrila, PhD.)

Zákon č. 413/2021 Z. z. priniesol viaceré zmeny v systéme duálneho vzdelávania s predpokladanými pozitívnymi vplyvmi na podnikateľské prostredie a sociálnymi vplyvmi. Celkový počet zamestnávateľov zapojených do systému duálneho vzdelávania ku koncu roka 2020 bol 628 podnikov.

Ostatné

  • Starostlivosť zamestnávateľov o ochranu a upevňovanie zdravia zamestnancov (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Obsahom tohto príspevku je problematika starostlivosti zamestnávateľov o ochranu a upevňovanie zdravia zamestnancov, ako aj bezpečnosť pri práci, a to aj z daňového aspektu podľa zákona o dani z príjmov. Súčasť tejto témy predstavuje vytváranie a zlepšovanie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Bezprostredne s touto problematikou súvisí tiež snaha o zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia, ako aj o lepšie vybavenie pracovísk z hygienického hľadiska.