Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2022

V obsahu piateho vydania nájdete tému kurzarbeit, ktorá popisuje postupné zavádzanie nástrojov „skrátenej práce“ vo všetkých krajinách Európskej únie. Téma zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku taktiež rezonuje Slovenskom, kde prostredníctvom Zákona č. 55/2022 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 480/2002 Z. z. a zverejnený zákon č. 92/2022 Z. z.. Oba zákony približujú zmeny v právnych predpisoch (tzv. Lex Ukrajina). V obsahu nižšie nájdete i viac aktuálnych tém.

Cena s DPH
12,60 €
Cena bez DPH
10,50 €
EAN kód
8584113065122
Rok vydania
2022
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 5/2022

V obsahu piateho vydania nájdete tému kurzarbeit, ktorá popisuje postupné zavádzanie nástrojov „skrátenej práce“ vo všetkých krajinách Európskej únie. Téma zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku taktiež rezonuje Slovenskom, kde prostredníctvom Zákona č. 55/2022 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 480/2002 Z. z. a zverejnený zákon č. 92/2022 Z. z.. Oba zákony približujú zmeny v právnych predpisoch (tzv. Lex Ukrajina). V obsahu nižšie nájdete i viac aktuálnych tém.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Kurzarbeit (skrátená práca) (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková, PhD.)

Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2022. Prvé žiadosti o podporu prijímali úrady práce v apríli. Táto koncepcia štátnej pomoci sa zaviedla na základe skúseností z priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie COVID-19. Ďalším dôvodom je tiež postupné zavádzanie nástrojov „skrátenej práce“ vo všetkých krajinách Európskej únie, ktorý sa tak stáva kritériom konkurencieschopnosti krajiny.

  • Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín na Slovensku (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Prostredníctvom Zákona č. 55/2022 Z. z. bol novelizovaný aj zákon č. 480/2002 Z. z. Dňa 30. marca 2022 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený aj zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tzv. Lex Ukrajina). Zmena, ktorú tento zákon zaviedol, sa dotkla viacerých právnych predpisov. Predmetný zákon rieši niekoľko situácií aj v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sa objavili po mimoriadne vysokých prílevoch utečencov z Ukrajiny.

  • Najčastejšie chyby a omyly v pracovnom práve (JUDr. Monika Kiklicová)

V pracovnom práve je nesprávnych postupov, chýb a omylov neúrekom, preto je článok rozdelený do dvoch pokračovaní. Zmyslom tohto článku je poučiť sa z chýb, aby nedochádzalo k ich opakovaniu a tým i k porušovaniu právnych predpisov. V prvej časti autorka zostavila desať bodov, v ktorých sú popísané chyby a omyly, s ktorými sa dennodenne stretávame. S druhou časťou sa oboznámite v ďalšom vydaní tohto časopisu.

Odmeňovanie a mzdy

  • Porovnanie pracovného pomeru, dohodára, živnostníka z pohľadu daní a odvodov (Bc. Katarína Danajovičová)

V dnešnom dosť náročnom svete, v súvislosti aj s daňovým a odvodovým zaťažením podaktorí aj zvažujú formu zárobkovej činnosti. Či sa rozhodnúť pracovať u zamestnávateľa na pracovný pomer alebo dohodu alebo s ním spolupracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba – ako živnostník. V tomto článku si priblížime tieto jednotlivé formy zárobkovej činnosti a porovnáme daňové a odvodové zaťaženie. Vychádzame zo situácie, že fyzická osoba je dospelá osoba, nie je študentom a nie je poberateľom žiadneho typu dôchodku.

BOZP

  • Rekondičné pobyty (JUDr. Klára Kučerková)

Zamestnávatelia by mali venovať dostatočnú pozornosť eliminovaniu nebezpečných pracovných podmienok, ktoré spôsobujú nadmernú fyzickú, či psychickú záťaž na zamestnancov, stres, pracovné úrazy a choroby z povolania. Jedným zo spôsobov prevencie je rekondičný pobyt. V článku si povieme o tom, komu sa poskytuje, aké sú podmienky na jeho poskytovanie, aká je dĺžka rekondičného pobytu a ďalšie dôležité skutočnosti.

Praktická personalistika

  • Povinnosti študentov po skončení štúdia (Ing. Eva Gášpárová)

Dňom vykonania maturitnej skúšky resp. inej predpísanej skúšky na strednej škole a dňom vykonania poslednej štátnej záverečnej skúšky na vysokej škole študenti strácajú postavenie študenta, stávajú sa absolventmi a v závislosti od ich ďalšieho smerovania – pokračovania v štúdiu, zamestnania sa, začatia podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti alebo evidovania sa, resp. neevidovania sa v evidencii uchádzačov o zamestnanie im vzniknú určité povinnosti voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni.

  • Príspevok na stravovanie (Ing. Marta Boráková)

V reakcii na zvyšujúce sa ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR nové opatrenie o sumách stravného, ktorým sa v súlade so zákonom o cestovných náhradách upravuje výška stravného pri pracovných cestách. Táto zmena má vplyv aj na výšku stravného zabezpečovaného zamestnancom na pracovisku prostredníctvom stravných lístkov alebo finančného príspevku.