Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2021

S horúcim letným obdobím prichádza i PAM už v šiestom vydaní, kde nájdete témy, ako výkon ľahkých prác mladistvých od 15 rokov a ochrana mladistvých pri dohodách, kde sa dozviete ako môžete zamestnať študent podľa Zákonníka práce. Ako sa pozmenila dohoda o brigádnickej práci študentov po novele Zákonníka práce. Viac sa dozviete i o vymedzení prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Ďalšie témy nájdete už v samotnom obsahu.

Cena s DPH
12,60 €
Cena bez DPH
10,50 €
EAN kód
8584113064439
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 6/2021

S horúcim letným obdobím prichádza i PAM už v šiestom vydaní, kde nájdete témy, ako výkon ľahkých prác mladistvých od 15 rokov a ochrana mladistvých pri dohodách, kde sa dozviete ako môžete zamestnať študent podľa Zákonníka práce. Ako sa pozmenila dohoda o brigádnickej práci študentov po novele Zákonníka práce. Viac sa dozviete i o vymedzení prekážok v práci na strane zamestnávateľa. Ďalšie témy nájdete už v samotnom obsahu.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Výkon ľahkých prác mladistvých od 15 rokov a ochrana mladistvých pri dohodách (JUDr. Tatiana Mičudová)

Blíži sa čas prázdnin a viacerí zamestnávatelia majú záujem zamestnať študentov. Študent môže byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vykonávať závislú prácu možno podľa Zákonníka práce.

  • Dohoda o brigádnickej práci študentov po novele Zákonníka práce (JUDr. Monika Kiklicová)

Pre zamestnávateľov, ako i pre študentov, novela Zákonníka práce priniesla dôležitú zmenu, ktorou spresnila a vyšpecifikovala pojem študent, teda fyzickú osobu, s ktorou môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov. Od 1. marca 2021 je možné uzatvoriť spomínanú dohodu s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Odmeňovanie a mzdy

  • Dohoda o zrážkach zo mzdy (JUDr. Slavomira Andrea Rusnak)

Dohodou o zrážkach zo mzdy možno zabezpečiť finančný záväzok zamestnanca zo strany zamestnávateľa, v súlade s ustanovením § 20 Zákonníka práce. Zabezpečiť tým práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov. Uvedená dohoda zvyšuje istotu veriteľa do splatnosti danej pohľadávky. Na druhej strane po splatnosti pohľadávky dáva možnosť veriteľovi uspokojiť svoju pohľadávku.

Praktická personalistika

  • Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Pre pracovný pomer je typické, že zamestnanec prácu pre zamestnávateľa vykonáva osobne. Počas trvania pracovného pomeru môžu nastať situácie, ktoré bránia osobnému výkonu práce zamestnancom, prípadne prideľovať zamestnávateľovi túto prácu. Tieto situácie môžu mať pritom trvalý alebo dočasný charakter. Zákonník práce označuje tieto situácie ako prekážky v práci.

BOZP

  • Usmernenie Európskej komisie pre návrat zamestnancov na pracoviská, úpravu pracovísk a ochranu zamestnancov v prostredí s vírusom SARS-CoV-2 (Ing. Dušan Adamček)

Pomoc firmám v boji s chorobou v prostredí práce poskytuje aj Európska komisia. Robí to, okrem iného, tiež zberom, spracovaním a šírením príslušných informácií. Európska agentúra pre BOZP (EU-OSHA) sídliaca v Bilbao zverejnila už na jar roka 2020 usmernenia na zabezpečenie BOZP v podmienkach pandémie COVID-19 pod názvom COVID-19: Späť na pracovisko, úprava pracovísk a ochrana pracovníkov.

Verejná správa

  • Policajti a vojaci – dávky (Ing. Valéria Jarinkovičová)

Článok sa skladá z dvoch sekcií. Prvá sa zaoberá nemocenským a úrazovým zabezpečením, keďže v § 9 ods. 2 písm. a) ZDP sú ako príjmy od dane oslobodené uvedené len dávky a služby z tohto zabezpečenia. Kvôli tomu, že ide o problematiku spolu súvisiacu, hneď v ďalšej časti si rozoberieme dávky výsluhového zabezpečenia a služby sociálneho zabezpečenia policajtov a profesionálnych vojakov.

  • Novela školského zákona od 1. 9. 2021 (Ing. Ingrid Konečná Veverková)

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) zákonom č. 127/2021 Z. z., ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2021. Ide o malú novelu školského zákona, ktorá upravuje možnosť individuálneho vzdelávania žiakov na druhom stupni základných škôl, keďže podľa doterajšej právnej úpravy (do účinnosti novely zákona) štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl.

Ostatné

  • Daňový bonus od 1. júla 2021 / od 1. januára 2022 (Bc. Katarína Danajovičová)

Novelizačný zákon č. 416/2020 Z. z. prináša zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) aj v oblasti daňového bonusu na dieťa, a to hneď s dvoma dátumami platnosti. Ide o zvýšenie daňového bonusu od 1. júla 2021 a zvýšenie daňového bonusu od 1. januára 2022. V článku si  priblížime aj podmienky vzniku nároku na daňový bonus a spôsoby uplatnenia.

  • Zmeny živnostenského zákona účinné od 1. júla 2021 (JUDr. Klára Kučerková)

Od 1. júla 2021 má vstúpiť do účinnosti novela zákona o živnostenskom podnikaní, ktorá sa momentálne nachádza v Národnej rade Slovenskej republiky pred jej 2. čítaním. Novelou živnostenského zákona má dôjsť aj k zmene zákona Slovenskej Národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. O konkrétnych zmenách novely živnostenského zákona sa dozviete v tomto článku.

  • Uzatváranie zmlúv na diaľku a elektronický podpis, zmluvy so scanom podpisu (JUDr. Jozef Lukajka, PhD., JUDr. Zuzana Petriganová, Advokátska kancelária LUKAJKA & PARTNERS s. r. o.)

Článok dáva do pozornosti aj osobitosti uzatvárania zmlúv na diaľku so spotrebiteľom a čo všetko je potrebné dodržať zo strany predávajúceho pri uzatváraní takýchto zmlúv na diaľku. Popisuje aj aké druhy elektronických podpisov pozná platná právna úprava, ktoré z nich majú najvyššiu váhu dôveryhodnosti a ako je to s používaním formátu elektronického podpisu v obchodnom a v administratívnom styku.