Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2020

Akcia -34%

Horúce letné vydanie prináša najžiadanejšie témy aktuálneho obdobia. Prinášame krátky prehľad tém - bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch, životné minimum od 1. júla 2020, novelizácia zákona o sociálnom poistení, pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca, pracovný pohovor – 1. časť a iné.

Ušetríte
34% = 3,71 €
Cena s DPH
10,86 € 7,15 €
Cena bez DPH
9,05 € 5,96 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2020

Horúce letné vydanie prináša najžiadanejšie témy aktuálneho obdobia. Prinášame krátky prehľad tém - bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch, životné minimum od 1. júla 2020, novelizácia zákona o sociálnom poistení, pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca, pracovný pohovor – 1. časť a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Bezúhonnosť vo vybraných pracovnoprávnych predpisoch (JUDr. Tatiana Mičudová)

Tento príspevok hovorí o tom, čo možno rozumieť pod pojmom bezúhonnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré vznikajú nielen na základe ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p., ale aj iných osobitných predpisov. Článok hovorí aj o tom, ako sa táto bezúhonnosť preukazuje a aké sú následky pre zamestnanca, ktorý v čase trvania pracovného pomeru prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti.

Odvody, sociálna politika

  • Životné minimum od 1. júla 2020 (Ing. Martina Paliderová, PhD.)

Zvýšenie životného minima sa dotýka takmer všetkých občanov žijúcich v Slovenskej republike, lebo je určujúce pre následné úpravy sociálnych a zdravotných dávok, peňažných príspevkov (napr. rodinné prídavky, rodičovský príspevok, minimálne dôchodky, výživné). Životné minimum má vplyv aj na „premenné“ v daňovom systéme, napr. daňový bonus, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Článok informuje o aktuálne zmene životného minima.

  • Novelizácia zákona o sociálnom poistení (Bc. Katarína Danajovičová)

V článku sú priblížené zmeny v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení účinné od 21. 7. 2020 a od 1. 1. 2021.

Daň z príjmov

  • Pravidelný a nepravidelný príjem zamestnanca (Ing. Eva Gášpárová)

Článok sa zameriava na pravidelný a nepravidelný príjem v súvislosti so sociálnym poistením, zdravotným poistením, a taktiež z pohľadu zdaňovanie príjmu. Článok bližšie poukazuje napr. na pravidelný príjem zamestnanca v pracovnom pomeru, pravidelný a nepravidelný príjem štatutára a iných osôb, či pravidelný a nepravidelný príjem dohodára.

Praktická personalistika

  • Pracovný pohovor – 1. časť (Ľudmila Lipovská Lišková)

Ktoré zásadné informácie by mal personalista/budúci zamestnávateľ počas pracovného pohovoru získať, aby sa správne rozhodol, ktorý z uchádzačov o zamestnanie je ten najvhodnejší? Otázky akého typu sú na pohovore „tabu“ a ktoré sú tie tuctové a kandidáti na ne odpovedajú naučenými frázami? Príspevok spolu s praktickými príkladmi poskytuje veľa užitočných rád, ako sa na pracovnom pohovore o uchádzačoch dozvedieť všetko podstatné.

(Pokračovanie tohto článku bude uverejnené v nasledujúcom čísle časopisu.)

  • Open space kancelárie – prežitok alebo nevyhnutnosť? (Ing. Cecília Olexová, PhD.)

Vytváranie open space kancelárií súvisí najmä so snahou zamestnávateľov znižovať náklady na pracovné prostredie. Okrem toho prináša iné výhody, ale aj nevýhody tak pre zamestnávateľa, ako aj pre zamestnanca. V článku je uvedený ich prehľad vrátane príkladov z praxe.

BOZP

  • Krádeže osobných údajov (JUDr. Jakub Pavčík)

V súvislosti s rozvojom internetu a elektronizáciou služieb často dochádza ku krádežiam osobných údajov. Ako vyzerajú najčastejšie formy krádeží? Je možná následná právna ochrana? Odpovede na tieto a i ďalšie otázky nájdete v predmetnom článku.

Ostatné

  • Cezhraničné vysielanie zamestnancov od 30. júla 2020 (Ing. Eva Gášpárová)

Obsahom tohto článku sú zmeny, ktoré nastali od 30.7.2020 pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. V článku sa autorka venuje inštitútu vyslania, vyslaniu z územia iného členského štátu EÚ na územie SR, vyslaniu zo SR na územie iného členského štátu EÚ, vnútropodnikovému presunu zamestnanca z tretieho štátu na územie SR a aj  dočasnému výkonu práce na území SR zamestnancov zamestnávateľa usadeného mimo členského štátu EÚ.

  • Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)

V súčasnosti mnohí zamestnávatelia nahrádzajú klasické papierové stravovacie poukážky elektronickými stravovacími kartami (ESK), tzv. gastrokartami a príspevok na rekreáciu poskytujú formou rekreačných poukazov (RP). Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve (Opatrenie MF SR č. MF/27076/2007-74) osobitne neupravujú postupy účtovania elektronických kariet, rekreačných poukazov ani iných poukážok a poukazov. Článok ponúka bližšie informácie o ESK a RP v jednoduchom účtovníctve.

  • Smernica - Rekondičné pobyty pre zamestnancov (Bc. Katarína Danajovičová)

Vzor smernice