Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2021

Augustové vydanie prináša z oblasti pracovnoprávnych vzťahov tieto témy - zmena životného minima od 1. júla 2021, pracovná disciplína a sankcie za jej porušenie a nevyplatenie nárokov z pracovného pomeru. Z oblasti odvodov tentokrát otvoríme tému zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021. Z praktickej personalistiky rozoberáme témy motivačné systémy zamestnancov a pandémia vystužila internetový obchod.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113064507
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 7/2021

Augustové vydanie prináša z oblasti pracovnoprávnych vzťahov tieto témy - zmena životného minima od 1. júla 2021, pracovná disciplína a sankcie za jej porušenie a nevyplatenie nárokov z pracovného pomeru. Z oblasti odvodov tentokrát otvoríme tému zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021. Z praktickej personalistiky rozoberáme témy motivačné systémy zamestnancov a pandémia vystužila internetový obchod.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Zmena životného minima od 1. júla 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Životné minimum je definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Sumy životného minima sa upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Výšku zmeny určuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR opatrením. Tento raz to bolo opatrenie č. 244/2021 Z. z. A daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2 289,63 €.

  • Pracovná disciplína a sankcie za jej porušenie (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Pracovná disciplína spočíva v plnení pracovných úloh, povinností, ktoré pre zamestnancov vyplývajú z pracovnoprávneho vzťahu. Zamestnanci sú čoraz vynaliezavejší v spôsoboch porušovania pracovnej disciplíny, a preto sa súdy zaoberajú aj jej prípadmi. Článok pojednáva o pracovnej disciplíne, ale aj o sankciách, ktoré má zamestnávateľ k dispozícii, aby vyvodil zodpovednosť na strane zamestnanca. Tiež poukazuje na najčastejšie spôsoby porušovanie pracovnej disciplíny, ale aj na tie netradičnejšie.

  • Nevyplatenie nárokov z pracovného pomeru (JUDr. Monika Kiklicová)

Nevyplatil vám zamestnávateľ mzdu alebo časť mzdy? Skončil s vami zamestnávateľ pracovný pomer neplatne okamžitým skončením alebo výpoveďou? Nevypláca vám zamestnávateľ príplatky za sviatok, za sobotu, nedeľu, za prácu v noci, za prácu nadčas, nepreplatil vám nevyčerpanú dovolenku? Neviete, čo robiť a na koho sa obrátiť? Akou formou? Pokúsime sa vám dať v tomto článku odpovede na tieto a aj iné otázky.

Odvody

  • Zamestnanec verzus živnostník z hľadiska daní a odvodov v roku 2021 (Ing. Martina Paliderová)

Príspevok vymenováva a vysvetľuje základné pojmy, ktoré súvisia s daňovým a odvodovým zaťažením zamestnanca a živnostníka. Pre porovnanie uvádza modelové príklady. V prvom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie zamestnanca. V druhom a treťom modelovom príklade porovnáva daňové a odvodové zaťaženie živnostníka. Na záver zhodnocuje, kto je na tom lepšie, či živnostník alebo zamestnanec.

Praktická personalistika

  • Motivačné systémy zamestnancov (1.časť) (Ing. Ľudmila Lipovská Lišková)

Ľudské pracovné sily predstavujú najdôležitejší kapitál každej firmy. Prosperita firmy teda bezprostredne závisí od potenciálu kvalitných a vysoko výkonných pracovníkov, tzn. kreatívnych zamestnancov, ktorí ju obohatia o nové myslenie, nové výrobky alebo služby, výnimočné nápady, čím zabezpečia jej prosperitu. Aby firma vedela takých zamestnancov získať, musí im poskytnúť  správnu motiváciu.

  • Pandémia vystužila internetový obchod (www.ezisk.sk)

Zistenia globálneho prieskumu jednoznačne ukazujú, že veľká časť populácie uprednostňuje počas pandémie nákup cez internet. Kamenné obchody vymenili za internetové stránky najmä zákazníci vo veku od 25 do 34 rokov. Nákupy online vybavuje častejšie ako predtým až 70 % ľudí z tejto vekovej kategórie. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať ...

BOZP

  • Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci - účinná prevencia profesionálnych ochorení (MUDr. Ľudmila Onrejková, MPH)

Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou. Sú cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu. Ich výkon vo vzťahu k práci je poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. Nie sú povinné pre všetkých zamestnancov; sú povinné pre tých zamestnancov, u ktorých je to odôvodnené z hľadiska miery zdravotného rizika pri práci.

Ostatné

  • Diskriminácia žien na pracovisku (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková)

V pracovnoprávnych vzťahoch sa zamestnanci, ale aj zamestnávatelia stretávajú s rôznymi druhmi a formami diskriminácie. Jednou z najčastejších foriem je rodová diskriminácia. Napriek oveľa horším podmienkam v porovnaní s mužmi prispeli ženy nemenej k spoločným výsledkom. Je len na spoločnosti, aby časom úplne odstránila akékoľvek rozdiely v postavení mužov a žien na pracovisku, v odmeňovaní, pracovnom čase, v kariérnom raste či v zodpovednosti.