Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2020

Septembrové vydanie Práca, mzdy a odmeňovanie obsahuje aktuálne vyžadované témy - podpora zamestnávania mladých do 29 rokov, práva a povinnosti vyplývajúce z výpovednej doby, flexibilné formy zamestnávania, povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zamestnanca, príjmy FO v otázkach a príkladoch, elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve a iné.

Cena s DPH
10,86 €
Cena bez DPH
9,05 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2020

Septembrové vydanie Práca, mzdy a odmeňovanie obsahuje aktuálne vyžadované témy - podpora zamestnávania mladých do 29 rokov, práva a povinnosti vyplývajúce z výpovednej doby, flexibilné formy zamestnávania, povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zamestnanca, príjmy FO v otázkach a príkladoch, elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Podpora zamestnávania mladých do 29 rokov (Mgr. Gabriel Kosztolányi)

Dňa 20. 7. 2020 boli Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny znovu spustené projekty na podporu zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov: národný projekt „Praxou k zamestnaniu – 2“ a národný projekt „Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie – 2“. Tieto projekty sa realizujú prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a úradov práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady práce“) vo všetkých krajoch Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Týmto spôsobom sa mladým ľuďom do 29 rokov veku umožní získať alebo zvýšiť a prehĺbiť svoje odborné zručnosti, vedomosti a praktické skúseností, ktoré zodpovedajú ich dosiahnutému stupňu vzdelania.

  • Práva a povinnosti vyplývajúce z výpovednej doby + Vzor pracovnej zmluvy s dohodou o peňažnej náhrade (JUDr. Slavomíra Mičúrová Školková)

Pracovný pomer môže skončiť dohodou o skončení pracovného pomeru, výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru alebo skončením v skúšobnej dobe. Dohoda o skončení pracovného pomeru je považovaná za jednoduchšie, nekonfliktné a zmierlivé ukončenie pracovného pomeru, kedy si môžu zamestnávateľ so zamestnancom určiť podmienky odchodu zo zamestnania. S takými podmienkami musia súhlasiť obidve zmluvné strany. Preto tomuto spôsobu skončenia pracovného pomeru Zákonník práce ponúka otvorené možnosti na zohľadnenie potrieb tak zamestnávateľa, ako aj zamestnanca.

  • Flexibilné formy zamestnávania (Mgr. Denisa Nevická, PhD.)

Závislú prácu je možné vykonávať výlučne v pracovnoprávnych vzťahoch, vyplýva to z ustanovenia § 1 ods. 2 Zákonníka práce. Medzi základné pracovnoprávne vzťahy radíme prácu vykonávanú v pracovnom pomere a prácu vykonávanú prostredníctvom dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V článku sa budeme venovať výlučne práci vykonávanej v pracovnom pomere, no nie v klasickom ponímaní, ale v jeho flexibilných, resp. atypických formách. Ide o pracovný pomer na dobu určitú, výkon domáckej práce, telepráce a práce z domu, pracovný pomer na kratší pracovný čas a delené pracovné miesto.

Odmeňovanie a mzdy

  • Povinnosti zamestnávateľa pri exekúcii zamestnanca (JUDr. Stanislava Žáková)

Jedným zo spôsobov vykonania exekúcie je exekúcia zrážkami zo mzdy. Zrážky zo mzdy je možné vykonať iba v prípade, ak je povinný v pracovnom pomere a zamestnávateľ mu za vykonanú prácu poskytuje mzdu. Mzda ako pravidelné peňažné plnenie vyplácané zamestnávateľom býva pre exekútora ľahko postihnuteľná, preto je v praxi exekúcia zrážkami zo mzdy po exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke druhým najčastejším spôsobom vykonania exekúcie.

Praktická personalistika

  • Pracovný pohovor – 2. časť (Ľudmila Lipovská Lišková)

V druhej časti článku sa budeme venovať rôznym otázkam, ktorými personalisti na pracovných pohovoroch testujú uchádzačov o zamestnanie, tiež tomu,  ako im odpovede a reakcie na ne pomôžu vytvoriť si o nich čo najreálnejší obraz, dozviete sa tiež, prečo je emočné zdravie kandidátov pre firmu dôležité rovnako ako ich odbornosť. Ak sa pracovný pohovor vedie správnym smerom, kandidát by sa mal na ňom už po chvíli cítiť uvoľnene.

Daň z príjmov

  • Príjmy FO v otázkach a príkladoch (Ing. Nadežda Cígerová)

Fyzickými osobami z daňového pohľadu sú podnikatelia – živnostníci, SZČO, autori, lekári, právnici, daňoví poradcovia a pod. Do tohto termínu spadajú samozrejme i občania, keďže aj oni môžu vykazovať príjmy v daňovom priznaní (napríklad príjem zo zamestnania, alebo z predaja svojho súkromného majetku, prípadne z prenájmu bytu). Daňové priznania sa budú musieť podať k 31. októbru. Otvorená zostáva otázka, kedy bude potrebné daň zaplatiť. Návrh zákona v tejto veci sa plánuje podať do parlamentu v septembri v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom je i skutočnosť, že daňové priznania sú podkladom mnohých dát, ktoré sú požívané pri analýze ekonomiky a podnikateľského prostredia. 

Ostatné

  • Elektronické stravovacie karty a rekreačné poukazy v jednoduchom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová)
  • Novela Obchodného zákonníka (Ing. Jana Marková)

Rozsiahla novelizácia zákona č. 513/1991 Zb. s účinnosťou od 1. 10. 2020 má za cieľ zlepšiť fungovanie obchodného registra, a to hlavne zmenou povinne zapisovaných subjektov, vylúčiť z obchodného registra staré právne formy, prípadne „mŕtve“ spoločnosti, spoločnosti, ktoré si neplnia povinnosti, fyzické osoby a pod. Zároveň sa zavádza vylúčenie listinných návrhov zápisu do obchodného registra a zavádza sa výlučne elektronická podoba podávania návrhov. Špecificky sa riešia aj podniky zahraničných osôb.