Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2021

Aktuálne žiadame témy sú obsiahnuté aj v nasledovnom vydaní. Z pracovnoprávnych vzťahov sa zameriavame na rodinné podnikanie, zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom" a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. V publikácií nájdete bližšie informácie i k témam - motivačné systémy zamestnancov (II.časť), piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021 a iné.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113064569
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 8/2021

Aktuálne žiadame témy sú obsiahnuté aj v nasledovnom vydaní. Z pracovnoprávnych vzťahov sa zameriavame na rodinné podnikanie, zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom" a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. V publikácií nájdete bližšie informácie i k témam - motivačné systémy zamestnancov (II.časť), piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021 a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Rodinné podnikanie (JUDr. Slavomíra MičúrováŠkolková)

V článku sa zameriavame na analyzovanie pojmu rodinné podnikanie, pričom pozornosť venujeme dôvodnosti prijatia zákonnej definície. Súčasťou je tiež súčasná právna úprava zamestnávania rodinných príslušníkov, ako aj prevod živnosti na rodinný podnik. V závere článku sa venujeme návrhu novely Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, predmetom ktorej je definícia rodinného podniku.

  • Zamestnávateľ a zamestnanec v súvislosti s „očkovacím zákonom" (JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.)

Dňa 25. júla 2021 Národná rada SR prijala zákon č. 304/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon je označovací ako tzv. „očkovací zákon“ a do účinnosti vstúpil dňa 28. júla 2021. Stanovuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva SRvrámci protiepidemických opatrení reflektovať na GreenPassy, t. j. zaočkovanie, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo absolvovanie negatívneho otestovania pri tvorbe protipandemických opatrení.

  • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (Bc. Katarína Danajovičová)

Dňa 22. 6. 2021 bol schválený novelizačný zákon č. 257/2021 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. Účinnosť táto novelizácia v oblasti dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a daňového bonusu na vyživované dieťa nadobudla dňa 1. augusta 2021.V článku si pozrieme zmeny, ktoré priniesla, ako aj postup vybavovania, podmienky a povinnosti pri dotácii na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a pri daňovom bonuse na vyživované dieťa.

Praktická personalistika

  • Motivačné systémy zamestnancov (II.časť) (Ing. Ľudmila Lipovská Lišková)

Len máloktorá z osobností československých dejín dokáže svojím postojom k životu a práci inšpirovať aj v súčasnosti.. V tejto časti si pripomenieme aktuálny odkaz výnimočného podnikateľa, lídra aj vizionára Tomáša Baťu, ktorý si ako jeden z prvých uvedomil, že motivácia zamestnancov spolu so sebadisciplínou je kľúčom k vybudovanie prosperujúcej a rastúcej firmy.

Zo súdnej praxe

  • PN zamestnanca a vplyv na plynutie lehoty na uplatnenie nároku podľa § 77 ZP (Rozsudok Najvyššieho súdu SR)

Rozsudky, uznesenia a stanoviská súdov týkajúce sa pracovného pomeru, majú nezastupiteľné miesto v právnej praxi, a to hlavne z dôvodu rozmanitosti situácií, ktoré môžu medzi zamestnávateľom a zamestnancom nastať. Vašu novú rubriku budú tvoriť rozhodnutia slovenských súdov (najmä Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a krajských súdov). Jej cieľom bude poskytnúť čitateľom vybrané judikáty z oblasti pracovného práva ako pomôcku z aplikačnej praxe.

Ostatné

  • Piata novela zákona lex corona s účinnosťou od 15. júla 2021 (Ing. Božena Jurčíková a kolektív)

V poradí piatounovelouv roku 2021 zákona č. 67/2020 Z. z. (zákon „lex corona“) je novela č. 279/2021Z. z. Ideo novelupredovšetkýmz dôvoduzmiernenia vplyvov koronakrízy o ďalšienové opatrenia. Vzhľadom nasúčasný vývoj záujmu o očkovanie proti ochoreniu COVDI-19, bolo potrebné vyvinúť maximálne úsilie na zvýšenie záujmu verejnosti o očkovanie.

  • Výdavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v ZDP (Ing. Iveta Petrovická)

Starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce je rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh. Výdavky zamestnávateľa vynaložené na bezpečnosť a ochranu zdravia pri prácisú daňovými výdavkami v rozsahu a za podmienok ustanovených v zákone č.595/2003 Z. z.

  • Používanie automobilu zahrnutého do obchodného majetku v podnikaní (Ing. Marta Boráková)

Pre väčšinu podnikateľov jeautomobil neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Pri používaní vozidla má podnikateľ ajpovinnosti(napr. zaplatiť daň z motorových vozidiel, odkladať bločky o nákupe PHL, pri používaní aj na súkromné účely krátiť daňové výdavky ainé). Používaním vozidla je potrebné správne sa zorientovať v spleti zákonov v a neustále sa meniacej legislatívy, aj v čase pandémie.