Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2020

Októbrové vydanie obsahuje prierez aktuálne žiadaných tém - balík opatrení v oblasti mobility, pružný pracovný čas + Smernica o zavedení pružného pracovného času, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikácia zamestnancov + dohoda o prehlbovaní kvalifikácie, sociálne média – zásobník talentov, povinnosti a práva zamestnancov v oblasti BOZP a iné.

Cena s DPH
10,86 €
Cena bez DPH
9,05 €
Rok vydania
2020
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2020

Októbrové vydanie obsahuje prierez aktuálne žiadaných tém - balík opatrení v oblasti mobility, pružný pracovný čas + Smernica o zavedení pružného pracovného času, prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikácia zamestnancov + dohoda o prehlbovaní kvalifikácie, sociálne média – zásobník talentov, povinnosti a práva zamestnancov v oblasti BOZP a iné.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Balík opatrení v oblasti mobility (JUDr. Lucia Sabová Danková)

Dňa 30. 7. 2020 boli po viac ako troch rokoch v Úradnom vestníku Európskej únie publikované právne predpisy Európskej únie, ktoré spolu tvoria „Balík opatrení pre mobilitu“. Balík pozostáva z nariadenia upravujúceho prístup na trh cestnej nákladnej dopravy a na povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy alebo prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy; nariadenia o maximálnej práci a minimálnych dobách odpočinku vodičov a určovaní polohy pomocou tachografov a smernice, ktorá reviduje požiadavky presadzovania a ustanovuje pravidlá vysielania vodičov.Zatiaľ, čo väčšina nových pravidiel bude platná do 18 mesiacov (marec 2022), zmeny v pravidlách o časoch jazdy, prestávkach a dobách odpočinku nadobudli platnosť už od 20. 8. 2020.

  • Pružný pracovný čas + Smernica o zavedení pružného pracovného času (Bc. Katarína Danajovičová)

Zavedenie pružného pracovného času zvyšuje z jednej stránky efektívnosť práce zamestnanca, z druhej stránky umožňuje lepšie zabezpečenie potrieb zamestnanca. Pružný pracovný čas sa môže zaviesť pri rovnomernom alebo nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, avšak len prostredníctvom kolektívnej zmluvy alebo po dohode so zástupcami zamestnancov.

  • Prehlbovanie kvalifikácie a rekvalifikácia zamestnancov + Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie (JUDr. Tatiana Mičudová)

Právna úprava vzdelávania obsiahnutá v Zákonníku práce predstavuje základný právny rámec súvisiaci predovšetkým s možnosťami zabezpečenia úhrady nákladov spojených so vzdelávaním zamestnanca, a to vo väzbe na zaručenie ďalšieho výkonu práce zo strany zamestnanca pre zamestnávateľa. Rozlišujeme dve formy starostlivosti o vzdelanie zamestnancov, a to:zvýšenie kvalifikácie aprehĺbenie kvalifikácie.

Praktická personalistika

  • Sociálne média – zásobník talentov (www.ezisk.sk)

Ak ste personálny šéf, personalista alebo majiteľ firmy, určite je vám táto situácia známa: zverejníte inzerát s popisom hľadanej pracovnej pozície a dúfate, že sa vám podarí získať vhodného kandidáta. Sociálne siete ako priestor pre svoju profesionálnu prezentáciu vyhľadáva čoraz viac ľudí. Ľudia si dnes prácu viac vyberajú, sú otvorení kariérnym zmenám a vyhľadávajú nové príležitosti k svojmu rastu. Profily na sociálnych sieťach im to umožňujú, zároveň je profily možné ľahko udržiavať a aktualizovať.

  • Pracovný pohovor – 3. časť (Ľudmila Lipovská Lišková)

V záverečnej časti sa dozviete, aké formy pracovných pohovorov personalisti v praxi využívajú najčastejšie a aký typ pohovoruje pri obsadzovaní rôznych profesií najvhodnejší.Pohovor majte vždy pod kontrolou, otázky klaďte tak, aby sa kandidát mal možnosťnad odpoveďou zamyslieť a odpovedal čo najúprimnejšie. Aktívne počúvajte, píšte si poznámky a nepýtajte sa rovnaké veci viackrát.

BOZP

  • Smernica: Pracovný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyslová havária (Mgr. Denisa Martyneková)

Účelom vydania je usmernenie evidencie, registrácie a hlásenia pracovných úrazov, ako aj pri ich zisťovaní a vyšetrovaní v zmysle platných právnych predpisov. V zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov je zamestnávateľ povinný vnútorným predpisom určiť, komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik udalosti. Pracovným úrazom je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

  • Povinnosti a práva zamestnancov v oblasti BOZP (Bc. Michal Pecek)

Zamestnávateľ kladie vysoký dôraz na to, aby jeho zamestnanci dbali na dodržiavanie všetkých práv a povinností, ktoré vyplývajú z BOZP. Z hľadiska systému národnej zdravotnej starostlivosti každý zamestnanec spôsobuje v prípade zanedbania BOZP vysoké straty.Inšpektorát práce môže zamestnancovi udeliť pokutu do maximálnej výšky 33 000 €. Za porušenie BOZP na pracovisku môže zamestnávateľ okamžite ukončiť pracovný pomer zamestnancovi.

Daň z príjmov

  • Výdavky na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov (Ing. Marcela Prajová)

Jednou z úloh zamestnávateľa je starať sa o vzdelávanie svojich zamestnancov. Vzdelávanie zamestnancov môže dôležitým spôsobom ovplyvniť kvalitu a produktivitu práce. Niektoré konkrétne prípady uplatnenia daňových výdavkov v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov a posúdenie zdaniteľnosti príjmu zamestnanca poskytnutého zamestnávateľom pri vzdelávaní zamestnancov uvádzame v príkladoch.

Ostatné

  • Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2020 (JUDr. Katarína Liebscherová)

Minulý rok schválil parlament veľkú novelu zákona o odpadoch, ktorá priniesla najmä transpozíciu tzv. „odpadového balíka“. Novela priniesla veľké množstvo zmien, ktoré nadobudnú účinnosť postupne až do roku 2023. Prvá časť zmien nadobudla účinnosť už 27. 12. 2019. Významná časť zmien nadobúda účinnosť 1. 7. 2020 anajdôležitejšie z nich sa dozviete v tomto článku. Zmeny platné od roku 2021 uvedieme v ďalšom čísle PAM.

  • Interná smernica o povinnostiach zamestnávateľa pri spracúvaní osobných údajov zamestnancov (JUDr. Petra Čičkanová)

Zamestnávateľ kontinuálne spracúva osobné údaje svojich zamestnancov najčastejšie s cieľom plnenia si povinností zamestnávateľa vyplývajúcich pre neho z platnej a účinnej legislatívy, ako aj s cieľom napĺňania oprávneného záujmu zamestnávateľa a jeho zamestnancov. Z tohto titulu sa na zamestnávateľa ako prevádzkovateľa vzťahujú povinnosti upravené v Nariadení GDPR.