Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2021

Deviate číslo PAM prináša hlavne nové poznatky z pracovnoprávnych vzťahov, konkrétne zmeny zákonníka práce od roku 2022. Informácie sa týkajú aktuálnych zmien a novému výpovednému dôvodu, ktorý nadobudne účinnosť od 1. 1. 2022. Zameriame sa i na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, kde približujeme princíp fungovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času s cieľom jeho pochopenia. Viac info o ďalších témach prinášame v obsahu.

Cena s DPH
12,12 €
Cena bez DPH
10,10 €
EAN kód
8584113064606
Rok vydania
2021
Počet strán
48
Formát
A4
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Práca, mzdy a odmeňovanie 9/2021

Deviate číslo PAM prináša hlavne nové poznatky z pracovnoprávnych vzťahov, konkrétne zmeny zákonníka práce od roku 2022. Informácie sa týkajú aktuálnych zmien a novému výpovednému dôvodu, ktorý nadobudne účinnosť od 1. 1. 2022. Zameriame sa i na nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas, kde približujeme princíp fungovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času s cieľom jeho pochopenia. Viac info o ďalších témach prinášame v obsahu.

OBSAH

Pracovnoprávne vzťahy

  • Zmeny zákonníka práce od roku 2022 (JUDr. Slavomíra Mičurová Školková, PhD.)

Cieľom novely je zabezpečiť najmä transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov. Navrhuje sa okrem iného doplnenie vybraných ustanovení Zákonníka práce. V kontexte smernice 2019/1158 sa tiež navrhuje doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami; inštitút tzv. otcovskej dovolenky; možnosť žiadať flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa starajú o deti a pod. Článok sa venujeme aj novému výpovednému dôvodu, ktorý nadobudne účinnosť od 1. 1. 2022.

  • Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas (JUDr. Monika Kiklicová)

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas. Článok zrozumiteľným jazykom približuje princíp fungovania nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času s cieľom jeho pochopenia jednak v súvislosti s dochádzkou zamestnanca a zároveň aj so zámerom pochopenia postupnosti krokov pri reálnom vykonávaní prác v tomto režime pracovného času.

BOZP

  • Personalista a ochrana osobných údajov (JUDr. Petra Čičkánová)

Prevažná väčšina zamestnávateľov má v dnešnej dobe zriadené personálne oddelenie, resp. zamestnáva personalistu ako osobu, ktorá vzhľadom na svoje znalosti, skúsenosti a odbornosť dokáže vybrať najvhodnejších zamestnancov, poskytuje poradenstvo zamestnancom zamestnávateľa vo veciach týkajúcich sa ich pracovného pomeru a zároveň je poverená na spracúvanie osobných údajov zamestnancov.

Ostatné

  • Sociálny podnik – registrácia, zamestnanci, účtovníctvo, dane, podpora (Ing. Eva Gášpárová)

Sociálne podniky sú dôležitou hnacou silou rastu, ktorý podporuje vysokú zamestnanosť a sociálnu súdržnosť. Predpokladá sa, že budú zohrávať jednu z kľúčových úloh pri riešení viacerých spoločenských výziev. Pojem sociálny podnik je definovaný v zákone č. 112/2018 Z. z.

  • Vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (Ing. Marta Boráková)

Pri uplatnení sadzby základnej náhrady nie je dôležité, či sa vozidlo využíva na pracovnú cestu alebo na priame zabezpečenie príjmov (napr. prepravca, taxikár a pod.). V obidvoch prípadoch je možné uplatnenie sadzby základnej náhrady do daňových výdavkov. U daňovníkov s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti je možné pri používaní vlastného motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku uplatniť výdavky do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky a sadzby základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách.