Skončenie pracovného pomeru - judikatúra

Akcia Aj online verzia

Skončenie pracovného pomeru, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Podľa Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na prácu. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní. Okrem práv má však každý zamestnanec i povinnosti, ktoré je povinný dodržiavať, a to pod sankciou skončenia pracovného pomeru.

ISBN
978-80-8155-098-0
Rok vydania
2020
Počet strán
488
Väzba
Tvrdá väzba
Vydanie
Prvé
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Eurokódex
Autor
JUDr. Monika Kiklicová
Bez DPH S DPH
Tlačená publikácia 32,18 € 28,90 € 35,40 € 31,79 €
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/judikatura-ku-skonceniu-pracovneho-pomeru-online-verzia/p-1571623.xhtml" target="_blank">Online verzia - Zobraziť produkt</a>

Skončenie pracovného pomeru - judikatúra

Skončenie pracovného pomeru, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX.
Podľa Ústavy Slovenskej republiky majú občania právo na prácu. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a zákon im zabezpečuje okrem iného aj ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní. Okrem práv má však každý zamestnanec i povinnosti, ktoré je povinný dodržiavať, a to pod sankciou skončenia pracovného pomeru.
Zamestnávatelia, naopak, majú právo vyžadovať plnenie povinností od zamestnancov a v prípade neplnenia povinností s nimi zákonným spôsobom ukončiť pracovný pomer za spoluúčasti zástupcov zamestnancov v prípade, ak ku skončeniu pracovného pomeru dochádza zo strany zamestnávateľa, nakoľko zamestnanec podriadeným postavením v pracovnoprávnych vzťahoch si vyžaduje zvýšenú ochranu. Jednou zo základných zásad pracovnoprávnej normy okrem iného je i skutočnosť, že zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu svoje práva uplatniť na súde. V nemalej miere k tomu i dochádza, čoho dôkazom je i táto publikácia, zahrňujúca a spracúvajúca judikatúru súdov Slovenskej republiky v oblasti pracovného práva. Pracovnoprávne vzťahy, v ktorých účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a právnych povinností všeobecne ustanovených normami pracovného práva, a z ktorých spory vznikajú porušovaním týchto práv alebo nedodržaním svojich povinností, sú zložité a komplikované práve spomínaným prvkom subjektivity a svojho uhľa pohľadu na vyššie uvedené ako zo strany zamestnávateľa, tak i zo strany zamestnanca. Zásadným spôsobom sa potom upriamuje pozornosť na rozhodovaciu činnosť súdov v otázkach súdnych sporov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami práve v takej citlivej a chúlostivej otázke, akou je skončenie pracovného pomeru, čo pre zamestnanca predstavuje významný zásah do jeho pracovného pomeru a práv garantovaných právnymi predpismi Slovenskej republiky. A práve tento aspekt je hlavným cieľom autorky i tejto publikácie. Približuje verejnosti rozhodovanie súdov v pracovnoprávnych veciach, vo veciach týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľov a zamestnancov a poskytuje náhľad a možno i odpovede na viaceré zásadné otázky z pohľadu nezúčastnenej a najmä nezávislej strany, vyplývajúce z pracovnoprávnych sporov a dotýkajúce sa oboch sporových strán.

Ukážka