Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám

PDF verzia

Zákon o účtovníctve vymedzuje povinnosť tvorby opravných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v § 26 ods. 3 a ods. 4. Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov známych ku dňu zostavenia účtovnej závierky.

Cena s DPH
3,84 €
Cena bez DPH
3,20 €
Rok vydania
2020
Počet strán
19
Formát
A5
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Martin Mikláš
+ -

Smernica o tvorbe a používaní opravných položiek k zásobám

Zákon o účtovníctve vymedzuje povinnosť tvorby opravných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v § 26 ods. 3 a ods. 4. Účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka zohľadňuje predpokladané riziká a straty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov známych ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
Zníženie hodnoty musí účtovná jednotka zohľadniť vždy, bez ohľadu na to, či výsledkom hospodárenia za účtovné obdobie je zisk alebo strata. Za zásoby sa považujú: materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá a tovar. Príkladom, kedy účtovná jednotka tvorí opravnú položku k zásobám je skutočnosť, ak predajná cena zásob po odpočítaní nákladov spojených s ich predajom je nižšia ako cena, ktorá sa použila na ich ocenenie pri obstaraní.