Teoretické a praktické problémy dokazovania (online)

Akcia -85%

Online zborník príspevkov na témy, ktoré sa zaoberali písmoznaleckým skúmaním,  znaleckou činnosťou, obrazovo-zvukovým záznamom , prípustnosťou dôkazov, odpočúvaním a záznamom telefonických hovorov, ...

Ušetríte
85% = 6,60 €
Cena s DPH
7,80 € 1,20 €
Cena bez DPH
6,50 € 1,00 €
Forma produktu
Online produkt
Vydavateľstvo
S-EPI, s.r.o.

Teoretické a praktické problémy dokazovania (online)

Online zborník príspevkov na témy, ktoré sa zaoberali písmoznaleckým skúmaním,  znaleckou činnosťou, obrazovo-zvukovým záznamom , prípustnosťou dôkazov, odpočúvaním a záznamom telefonických hovorov, vyšetreniu duševného stavu obvineného  v trestnom konaní atď.
Základné zásady trestného konania, ktoré upravuje rekodifikovaný Trestný poriadok v ustanovení § 2 odzrkadľujú stupeň demokratizmu spočívajúci nielen v procesnej činnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov, ale aj v koordinovaní trestnoprávnych noriem v aplikačnej praxi. Je teda nimi upravený trestný proces, ako aj základné a vedľajšie trestnoprocesné vzťahy. Veľký význam z ich hľadiska tvoria tzv. zásady dokazovania, ktoré tvoria podklad pre to, aby orgány činné v trestnom konaní a súdy postupovali pri poznaní všetkých dôležitých skutočností na zistenie pravdivosti a hodnovernosti získaných poznatkov v súlade s platným právnym poriadkom ...

Výber z tematických okruhov obsiahnutých v publikácii

  • písmoznalecké skúmanie v trestnom konaní,
  • znalecká činnosť v trestnom konaní,
  • obrazovo-zvukový záznam ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní,
  • odpočúvanie a záznam telefonických hovorov ako dôkaz v trestnom konaní,
  • prípustnosť dôkazov v trestnom konaní,
  • vyšetrenie duševného stavu obvineného ako dôkazný prostriedok v trestnom konaní.

Časový prístup

Neobmedzený online prístup do produktu Zborník Teoretické a praktické problémy dokazovania získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.


Vstup do online produktu Zborník Teoretické a praktické problémy dokazovania