Účtovné súvzťažnosti

Obľúbené Aj online verzia PDF verzia

Už po 24. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2024.
Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

Rok vydania
2024
Formát
PDF
Forma produktu
Elektronická publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
Autor
Ing. Viera Kaletová, Ing. Jana Turóciová, Ing. Anna Jurišová, Ing. Monika Adamíková
Bez DPH S DPH
Účtovné súvzťažnosti 2024 (v PDF) 2024 26 € 31,20 €
+ -
<a href="https://www.zakon.sk/eshop/uctovne-suvztaznosti-online/p-1573017.xhtml">Online verzia</a> Ročný prístup

Účtovné súvzťažnosti

Už po 24. raz sme pre vás pripravili nášho obľúbeného sprievodcu podvojným účtovníctvom – PDF príručku Účtovné súvzťažnosti 2024.
Zosumarizovali sme pravidlá účtovania pre aktuálny rok, aby ste k svojim náročným povinnostiam mohli pristupovať s istotou a bez dodatočného vyhľadávania v iných prameňoch.

Publikácia je komplexnou pomôckou pre všetkých, ktorí potrebujú pohotovo získať informácie o obsahovej náplni jednotlivých účtov. Zostavili sme pre vás prehľad účtových tried a skupín v súlade s platnou legislatívou. Rýchlym nahliadnutím do našich tabuliek si tak veľmi jednoducho overíte správnosť svojich účtovných krokov.
Buďte efektívni, nie zaneprázdnení. Informácie pre vás spoľahlivo spracovali popredné expertky v odbore.

Tento rok sa podvojné účtovníctvo menilo v súvislosti s novým zákonom o premenách obchodných spoločností. Zmenené povinnosti zanikajúcej, resp. vznikajúcej účtovnej jednotky účinné od 15. 3. 2024 sme zapracovali do textu tabuliek. Aktualizovaná príručka teda obsahuje všetky zmeny a môžete sa spoľahnúť na jej relevantnosť.

V druhej časti ponúkame príklady jednotlivých účtovných situácií, s ktorými sa veľmi pravdepodobne môžete stretnúť. Návody zodpovedajú najčastejším potrebám praxe a sú zoradené do tematických oblastí. Sústredili sme sa na problematické okruhy, ako je napr. nadobudnutie tovaru v režime call-off stock, predaj tovaru v režime oslobodenia od dane, predaj nehnuteľnosti, prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, dodanie služieb s miestom dodania v inom členskom štáte, finančné služby a mnoho ďalších prípadov.

V legislatívnej časti súvzťažností nájdete šesticu základných právnych predpisov z oblasti podvojného účtovníctva v aktuálnom úplnom znení. Na jednom mieste tak máte všetky zdroje, ktoré k plneniu účtovných prác potrebujete.

OBSAH

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok (2024)

 • 01 – Dlhodobý nehmotný majetok (2024)
 • 02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný (2024)
 • 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný (2024)
 • 04 – Obstaranie dlhodobého majetku (2024)
 • 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok (2024)
 • 06 – Dlhodobý finančný majetok (2024)
 • 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku (2024)
 • 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku (2024)
 • 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku (2024)

Účtová trieda 1 – Zásoby (2024)

 • 11 – Materiál (2024)
 • 12 – Zásoby vlastnej výroby (2024)
 • 13 – Tovar (2024) 
 • 19 – Opravné položky k zásobám (2024)

Účtová trieda 2 – Finančné účty (2024)

 • 21 – Peniaze (2024)
 • 22 – Účty v bankách (2024)
 • 23 – Bežné bankové úvery (2024)
 • 24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci (2024)
 • 25 – Krátkodobý finančný majetok (2024)
 • 26 – Prevody medzi finančnými účtami (2024)
 • 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku (2024)

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy (2024)

 • 31 – Pohľadávky (2024)
 • 32 – Záväzky (2024)
 • 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (2024)
 • 34 – Zúčtovanie daní a dotácií (2024)
 • 35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu (2024)
 • 36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu (2024)
 • 37 – Iné pohľadávky a iné záväzky (2024)
 • 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov (2024)
 • 39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie (2024)

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky (2024)

 • 41 – Základné imanie a kapitálové fondy (2024)
 • 42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia (2024)
 • 43 – Výsledok hospodárenia (2024)
 • 45 – Rezervy (2024)
 • 46 – Bankové úvery (2024)
 • 47 – Dlhodobé záväzky (2024)
 • 48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (2024)
 • 49 – Fyzická osoba – podnikateľ (2024)

Účtová trieda 5 – Náklady (2024)

 • 50 – Spotrebované nákupy (2024)
 • 51 – Služby (2024)
 • 52 – Osobné náklady (2024)
 • 53 – Dane a poplatky (2024)
 • 54 – Iné náklady na hospodársku činnosť (2024)
 • 55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku (2024)
 • 56 – Finančné náklady (2024)
 • 59 – Dane z príjmov a prevodové účty (2024)

Účtová trieda 6 – Výnosy (2024)

 • 60 – Tržby za vlastné výkony a tovar (2024)
 • 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (2024)
 • 62 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb (2024)
 • 64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti (2024)
 • 65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti (2024)
 • 66 – Finančné výnosy (2024)

Účtová trieda 7 – Uzávierkové a podsúvahové účty (2024)

 • 70 – Súvahové uzávierkové účty (2024)
 • 71 – Výsledkový uzávierkový účet (2024)
 • 75 až 79 – Podsúvahové účty (2024)

Praktické príklady účtovania DPH v roku 2024 419

 1. Sledovanie obratu pre povinnú registráciu
 2. Odpočítanie dane pri registrácii 
 3. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie
 4. Dodanie tovaru v tuzemsku
 5. Bezodplatné dodanie drobného hmotného majetku (základ dane podľa § 22 ods 5) 
 6. Dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodené od dane podľa § 43 ZDPH 
 7. Dodanie tovaru v režime call-off stock podľa § 8a ZDPH 428
 8. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného ČŠ
 9. Nadobudnutie tovaru v režime call-off stock podľa § 11a ZDPH 
 10. Predaj tovaru v režime oslobodenia od dane podľa § 42 zákona o DPH 
 11. Predaj nehnuteľnosti podľa § 38 ods 1, 7 a 8 zákona o DPH
 12. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác
 13. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa pri výkone práva z tejto záruky
 14. Dodanie služieb s miestom dodania v inom ČŠ
 15. Povinnosť platiť daň pri službe prijatej od zahraničnej osoby z iného ČŠ
 16. Preddavky a DPH
 17. Zmena výšky koeficientu a povinnosť robiť úpravu odpočítanej dane
 18. Obstaranie prepravných služieb
 19. Finančné služby
 20. Osobitná úprava uplatňovania dane pre CK a CA podľa § 65 ZDPH
 21. Použitý tovar – osobitná úprava uplatňovania dane
 22. Oprava základu dane
 23. Oprava základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení ceny po dodaní tovaru alebo služby 
 24. Oprava odpočítanej dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 25. Oprava nesprávne uplatneného režimu podľa ZDPH
 26. Povinnosť odviesť daň v prípade krádeže tovaru
 27. Vloženie nepeňažného vkladu do obchodnej spoločnosti alebo družstva

Dlhopisy (2024)

 • Účtovanie o dlhopisoch v postupoch účtovania

Zmenky v podvojnom účtovníctve podnikateľov (2024)

 • Náležitosti zmenky
 • Zmenkové ručenie (aval)
 • Rubopis (indosament) zmenky
 • Platenie zmenky
 • Účtovanie o zmenkách
 • Obchodné – tovarové zmenky

Účtovanie zákazkovej výroby u zhotoviteľa (2024)

 • Rok 202x – prvý rok realizácie zákazky
 • Rok 202x+1 – druhý rok realizácie zákazky
 • Rok 202x – prvý rok realizácie zákazky
 • Rok 202x+1 – druhý rok realizácie zákazky

Účtovanie zálohovaných jednorazových obalov

 • Právna úprava
 • Účtovanie výrobcu obalov
 • Účtovanie distribútora obalov
 • Distribútor vo vzťahu k správcovi

Úplné znenie zákona č 431/2002 Z z o účtovníctve

Úplné znenie opatrenia MF SR č 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave
podvojného účtovníctva

Úplné znenie opatrenia MF SR č MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu

Úplné znenie opatrenia MF SR č MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky

Úplné znenie opatrenia MF SR č MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky

Opatrenie MF SR z 3 novembra 2021 č MF/011080/2021-74, ktorým sa ustanovuje vzor
oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Funkcie

Online podoba účtovných súvzťažnosti umožňuje:

 • jednoduché a rýchle vyhľadanie pomocou fulltextového vyhľadávača vo všetkých ročníkoch,
 • PDF verzia časopisu (tlač aj ukladanie),
 • vybrať si iba aktuálny ročník a pracovať s ním,
 • vstup do archívnych ročníkov účtovných súvzťažností vrátane možnosti vyhľadávať v nich,
 • aktívne odkazy na Zbierku zákonov.

Ukážka

Služby

O všetkých zmenách ste okamžite informovaní, súčasťou online produktu je:

 • monitoring Zbierky zákonov
 • záložka – odkaz na publikáciu, pre rýchlu prácu s dokumentom
 • ročný online prístup do dvoch pracovných dní