Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní a Zákon o dani z motorových vozidiel

Podľa právneho stavu k 18. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 1/2021).

Cena s DPH
36,04 €
Cena bez DPH
30,03 €
EAN kód
8584113064002
Rok vydania
2021
Počet strán
448
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o dani z príjmov, z pridanej hodnoty, správe daní a Zákon o dani z motorových vozidiel

Podľa právneho stavu k 18. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 1/2021).

Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po zmene zákonom č. 46/2020 Z. z, zákonom č. 198/2020 Z. z., zákonom č. 296/2020 Z. z., zákonom č. 416/2020 Z. z., zákonom č. 420/2020 Z. z., zákonom č. 421/2020 Z. z.:

 • Umožňuje sa automatické zvýšenie preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok prepočítanú podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo
  v doplňujúcich údajov od výrobcu alebo predajcu o 20%bez povinnosti dokladovania a zisťovania vyššej spotreby.
 • Zrušením 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia sa dotknuté ustanovenia zákona o dani z príjmov stanú nadbytočné, preto je potrebné ich vypustiť.
 • Dochádza k zmene pravidiel, ktoré predchádzajú vzniku hybridných nesúladov, pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti u FO, spresneniu a úprave podmienok pre uplatnenie sadzby dane vo
  výške 15 %, nové pravidlá pre uplatňovanie daňového bonusu a tiež k posunutiu spôsobu registrácie z úradnej moci.
 • Pre daňovníka, ktorému bolo do 31. decembra 2020 vydané rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci obsahujúce nárok na úľavu na dani podľa zákona č. 57/2018 Z. Z. a ktorý si môže uplatňovať úľavu na dani aj po 31. decembri 2019, sa do lehoty, počas ktorej má nárok na uplatnenie úľavy na dani podľa § 30a ods. 4, nezapočítavajú tri bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobia, pričom prvé z týchto zdaňovacích období začalo plynúť v roku 2020.


Úplné znenie zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Po zmene zákonom č. 344/2020 Z. z.:

 • Dochádza k možnosti opravy základu dane pri nevymožiteľnej pohľadávke. Transpozíciou ustanovení EÚ smerníc, ktoré zavádzajú osobitné úpravy pri dodaní služieb, predaji tovaru na diaľku a predaji tovaru prostredníctvom zdaniteľnej osoby, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, sa predpokladá zabezpečenie jednotného postupu zo strany členských štátov EÚ, zvýšený výber DPH, jej spravodlivejšie rozdelenie v rámci členských štátov EÚ a zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov.


Úplné znenie zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)

Po zmene zákonom č. 46/2020 Z. z, zákonom č. 198/2020 Z. z., zákonom č. 296/2020 Z. z, zákonom č. 312/2020 Z. z., zákonom č. 416/2020 Z. z., zákonom č. 421/2020 Z. z.:

 • Ako propodnikateľské opatrenie sa predlžuje minimálna lehota na vyjadrenie k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.
 • Zavedením 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky, ktorým zároveň dochádza k zrušeniu 13. dôchodku ako dávky sociálneho poistenia, sa dotknuté ustanovenia daňového poriadku stanú nadbytočné.
 • Správcom zaisteného majetku je Úrad pre správu zaisteného majetku. Pri určovaní dane podľa pomôcok alebo pri miestnom zisťovaní sa prepojí výkon rozhodnutia so zákonom. Zároveň sa upravuje náhradné uspokojenie účelu sankcie za správny delikt - prepadnutia veci. Novela zákona mení aj podmienky tzv. malého konkurzu. Tieto sú nastavené tak, aby v praxi pomohli najmä s ukončením činnosti menších obchodných spoločností; zákonodarca sa snaží zabrániť zahlteniu súdov klasickými (dlhotrvajúcimi) konkurznými konaniami.Úplné znenie zákona
č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel

Po zmene zákonom č. 339/2020 Z. z.:

 • Dochádza k posilneniu konkurencieschopnosti pri prevádzkovaní kamiónovej a autobusovej dopravy v porovnaní s autodopravcami z iných krajín. Zavádza sa nová príloha s ročnými sadzbami dane, venovanej iba úžitkovým vozidlám (ťahač a náves) a výhodnejšia úprava ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá kategórie M2, M3 a N3 (zníženie v rozsahu od 50 % do 10 %) počas 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla, pričom po uplynutí uvedenej doby sa nebude sadzba dane ďalej upravovať a pri vozidlách kategórie O4 (všetky návesy a prívesy nad 10 ton) zníženie sadzby o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.