Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Podľa právneho stavu k 4. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 1/2022).

Cena s DPH
42,38 €
Cena bez DPH
35,32 €
EAN kód
8584113064798
Rok vydania
2022
Počet strán
440
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Podľa právneho stavu k 4. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 1/2022).

Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Po zmene zákonom č. 408/2021 Z. z.:

 • Znižuje sa poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania pre vybrané daňové subjekty.
 • Zavádza sa nový odpočet na investície (tzv. odpočítanie výdavkov/nákladov na investície z vyššou pridanou hodnotou).
 • Prijíma sa zmena v uplatňovaní tzv. super odpočtu na výskum a vývoj.
 • Zjemňuje sa podmienka na podávanie prehľadu zamestnávateľom.
 • Z dôvodu zabezpečenia riadnej technickej funkcionality finančnej správy sa posúva registrácia daňovníkov z úradnej moci od 1. 1. 2023.

Po zmene zákonom č. 416/2021 Z. z.:

 • Cieľom zákona je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania.

 

Úplné znenie zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Po zmene zákonom č. 346/2021 Z. z.:

 • Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii prináša nástroj na fiškálnu podporu dodávok pre potreby výskumu – daňové oslobodenie pre zvieratá, ako aj biologické a chemické látky dovezené na výskumné účely.

Po zmene zákonom č. 408/2021 Z. z.:

 • Nosným opatrením zákona je zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať FR SR čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH.
 • Priamy vplyv na zlepšenie výberu DPH sa predpokladá aj od zavedenia novej skutočnosti pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR.

Úplné znenie zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)

Po zmene zákonom č. 395/2021 Z. z.:

 • Verejným obstarávateľom so statusom štátnej rozpočtovej organizácie sa umožňuje počas realizácie zmluvného plnenia ako výsledku verejného obstarávania započítať si voči pohľadávke dodávateľa pohľadávku štátu na nezaplatenej dani dodávateľa (ak je dodávateľ zmluvného plnenia daňový dlžník).
  Po zmene zákonom č. 408/2021 Z. z.:
 • Zmenou prechádza hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti.
 • Správca dane bude mať možnosť rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, avšak riadne si neplní svoje povinnosti.
 • S cieľom znižovania administratívnej záťaže sa rušia osvedčenia o registrácii – tzv. kartičky.
 • Zvyšujú sa niektoré právomoci správcu dane pri kontrole a dokazovaní.