Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Akcia -30% PDF verzia

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 1/2024).

Ušetríte
30% = 11,52 €
Cena s DPH
38,46 € 26,94 €
Cena bez DPH
32,05 € 22,45 €
ISBN
858-41-1306-636-5
Rok vydania
2024
Počet strán
480
Formát
PDF - A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Zákon o správe daní

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 1/2024).

Úplné znenie zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Po zmene zákonom č. 205/2023 Z. z.:

 • Úprava vyvolaná zmenou v pojmoch podľa novej stavebnej legislatívy.
 • Na účely uplatnenia daňových odpisov sa budovy a stavby, pri ktorých bolo podľa zákona č. 50/1976 Zb. do 31. marca 2024 konanie začaté a právoplatne ukončené, a budovy a stavby, pri ktorých sa postupuje v súlade s osobitným predpisom158) a pri ktorých dochádza po 31. marci 2024 k zmene vymedzenia charakteru stavby, považujú za budovy a stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení účinnom do 31. marca 2024.
 

Po zmene zákonom č. 309/2023 Z. z.:

 • Ustanovuje sa, že predmetom dane nie je príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjmu plynúceho z dôvodu ich výmeny pri premene obchodných spoločností alebo družstiev.
 • V deň zápisu do obchodného registra nastávajú účinky odštiepenia, a to tak pre prípad, že ide o predaj akcií alebo obchodného podielu, ktoré nadobudol v dôsledku odštiepenia nástupník od daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením alebo nadobudol akcionár alebo spoločník na nástupníkovi daňovníka, ktorý sa rozdeľuje odštiepením.
 • Doplňuje sa úprava: základu dane zo vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov pri inštitúte odštiepenia v nadväznosti na jeho zavedenie v zákone, základu dane pri inštitúte rozdelenia odštiepením obchodných spoločností alebo družstiev, pri osobitnom spôsobe zahrnovania kurzových rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov...
 • Stanovuje sa vstupná ceny finančného majetku, ktorý vzniká alebo sa preberá nástupníkom v procese rozdelenia odštiepením obchodných spoločností alebo družstiev v závislosti od toho, či sa na účely úpravy základu dane postupovalo pri odštiepení v súlade s princípom reálnych hodnôt alebo pôvodných cien.
 

Po zmene zákonom č. 508/2023 Z. z.:

 • Pri uplatňovaní daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku za zdaňovacie obdobie roka 2023 postupuje daňovník spôsobom podľa odsekov 4 až 13 a 15, ak neuplatní postup pre uplatnenie daňového bonusu podľa § 33a v znení účinnom do 31. decembra 2023.
 • O sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ktorá sa najskôr zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33, ak si daňový bonus podľa § 33 uplatňuje.
 

Po zmene zákonom č. 530/2023 Z. z.:

 • Zavedenie nového pojmu „minimálna daň právnickej osoby“. Platí, že minimálna daň právnickej osoby je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania.
 • Daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2024, neplatí minimálnu daň podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
 

Úplné znenie zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

Po zmene zákonom č. 309/2023 Z. z.:

 • V prípade rozdelenia spoločnosti odštiepením, v rámci ktorého dochádza k prechodu hmotného alebo nehmotného majetku rozdeľovanej spoločnosti, registrovanej za platiteľa dane, na nástupnícku spoločnosť, sa táto nástupnícka spoločnosť stáva ex lege platiteľom dane ku dňu účinnosti premeny, ak je zdaniteľnou osobou. Ak nástupnícka spoločnosť nie je zdaniteľnou osobou, prechod hmotného alebo nehmotného majetku bude rozdeľovaná spoločnosť povinná vysporiadať v súlade s § 8 ods. 3 a § 9 ods. 2 a 3 zákona o DPH.
 • Presné stanovenie prípadov, kedy sa zahraničná osoba stala platiteľom zo zákona.
 • V prípade, že je predmetom prechodu investičný majetok, tak spoločnosť, ktorá sa rozdeľuje odštiepením resp. cezhraničným odštiepením, je povinná oznámiť nástupníckej spoločnosti údaje týkajúce sa úpravy odpočítanej dane (§ 54, 54a a § 54d zákona o DPH).
 

Úplné znenie zákona
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok)

Po zmene zákonom č. 507/2023 Z. z.:

 • Mení sa poznámka pod čiarou súvisiaca s novým zákonom č. 507/2023 Z. z.

Po zmene zákonom č. 508/2023 Z. z.:

 • Drobné legislatívno - technické zmeny
 

Zákon
č. 507/2023 Z. z. o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nový zákon:

 • Zákon do svojho znenia prevzal eurosmernicu č. 2022/2523 o zabezpečení globálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Zavedenie minimálnej úrovne zdanenia ruší podstatnú časť výhod spojených s presunom ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením.