Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri

Podľa právneho stavu k 13. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 10/2023).

Cena s DPH
28,26 €
Cena bez DPH
23,55 €
EAN kód
8584113065771
Rok vydania
2023
Počet strán
240
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Obchodný zákonník, Zákon o obchodnom registri

Podľa právneho stavu k 13. 2. 2023 (Úplné znenia zákonov 10/2023).

Úplné znenie zákona
č. 513/1991 Zb.
OBCHODNÝ ZÁKONNÍK

Po zmene zákonom č. 407/2022 Z. z.:

  • Ustanoveniami sa transponuje čl. 48e ods. 1 smernice (EÚ) 2021/2101, čím sa kolektívna zodpovednosť rozširuje o povinnosti vyhotoviť a uložiť správu s informáciami o dani z príjmov, ktoré vyplývajú z navrhovanej novely zákona o účtovníctve (§ 21a a § 21e). Zároveň sa upravuje aj transpozičná príloha.

Po zmene zákonom č. 8/2023 Z. z.:

  • Novela zákona reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností do slovenského právneho poriadku.
  • Do právneho poriadku sa transponujú požiadavky, ktoré vyplývajú zo smernice s cieľom upraviť technické nástroje, ktoré umožnia zriadiť podnik zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom, ak sú splnené zákonné podmienky, ako aj možnosť výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

 

Úplné znenie zákona
č. 530/2003 Z. z.
O OBCHODNOM REGISTRI

Po zmene zákonom č. 494/2022 Z. z.:

  • Pre posilnenie sektora sociálnej ekonomiky je dôležité hodnoverne zviditeľňovať v registri označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r. s. p.“. Zároveň sa obdobne bude postupovať v nadväznosti na nové ustanovenia týkajúce sa rodinného podnikania prijaté v zákone.

Po zmene zákonom č. 8/2023 Z. z.:

  • Zákonom sa zavádza možnosť výmeny informácií cez systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností o podnikoch a organizačných zložkách podnikov slovenských právnických osôb medzi zahraničnými obchodnými registrami alebo inými evidenciami, v ktorých je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby povinná ukladať listiny, a registrovými súdmi, ako aj výmena informácií o zahraničnej osobe, ktorej podnik alebo organizačná zložka podniku je zapísaná v obchodnom registri medzi zahraničnými registrami alebo inými evidenciami a registrovými súdmi.