Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 9. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 10/2022).

Cena s DPH
12,96 €
Cena bez DPH
10,80 €
EAN kód
8584113064927
Rok vydania
2022
Počet strán
120
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 9. 2. 2022 (Úplné znenia zákonov 10/2022).

Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti

Po zmene zákonom č. 215/2021 Z. z.:

  • Cieľom zákona č. 215/2021 Z. z. bolo poskytnúť systémovú, nárokovú a transparentnú pomoc zamestnancom zamestnávateľov v čase trvania vonkajšieho faktora, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom, najmä v čase mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej okolnosti vyhlásenej vládou Slovenskej republiky, alebo okolnosti vyššej moci, ktoré žiaden zo zamestnávateľov nemôže ovplyvniť, čím dochádza k významne negatívnym vplyvom na pracovné miesta na trhu práce, k ich ohrozeniu až zániku.
  • Zákon o službách zamestnanosti upravuje tak, že sa vypúšťa príspevok na podporu udržania pracovných miest a zároveň sa ustanovuje, aby úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vybavil žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 50k v znení účinnom do 28. februára 2022 podanú pred 1. marcom 2022, ktorá nebola vybavená do 28. 2. 2022, podľa predpisov účinných do 28. 2. 2022.

Po zmene zákonom č. 310/2021 Z. z.:

  • V súvislosti s doplnením registra fyzických osôb medzi informačné systémy verejnej správy na účely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy sa vypúšťa zo zoznamu požadovaných dokladov rodný list.
  • V súvislosti s doplnením informačného systému finančnej správy, Sociálnej poisťovne a informačných systémov zdravotných poisťovní medzi informačné systémy, z ktorých sú orgány verejnej moci oprávnené a povinné získavať údaje, vypúšťa sa vyžiadanie si údajov od týchto subjektov zo strany úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Po zmene zákonom č. 480/2021 Z. z.:

  • S poukazom na zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci a s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám sa posúva účinnosť zákona na 1. marca 2022. V zákone o službách zamestnanosti sa zavádza právna fikcia splnenia podmienky zápisu do registra partnerov verejného sektora do 30. júna 2022 na účely zabezpečenia plynulej a rýchlej realizácie projektu na podporu udržania zamestnanosti (Prvá pomoc).

Úplné znenie zákona
č. 215/2021 Z. z.
o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Zákon č. 215/2021 Z. z. reagoval na núdzový stav vyhlásený 25. novembra 2021 a na s tým súvisiacu potrebu zabezpečiť skorú a adekvátnu pomoc pre zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré v dôsledku vyhláseného núdzového stavu prerušili alebo obmedzili svoju činnosť. S poukazom na zachovanie kontinuity poskytovanej pomoci a s cieľom zabrániť vážnym hospodárskym škodám sa posúva účinnosť zákona na 1. marca 2022.