Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o obecnom zriadení

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 12. 4. 2022 (Úplné znenia zákonov 14/2022).

Ušetríte
20% = 1,98 €
Cena s DPH
9,78 € 7,80 €
Cena bez DPH
8,15 € 6,50 €
EAN kód
8584113065078
Rok vydania
2022
Počet strán
88
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákon o obecnom zriadení

Podľa právneho stavu k 12. 4. 2022 (Úplné znenia zákonov 14/2022).

Úplné znenie zákona
č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Po zmene zákonom č. 101/2022 Z. z.:

  • Zmenami zákona sa zabezpečuje p remietnutie limitu verejných výdavkov ako regulujúceho nástroja do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy a následne aj jeho úprav. Zavádza sa, aby limity verejných výdavkov subjektov verejnej správy a ďalších súčastí rozpočtu verejnej správy schvaľovala Národná
    rada SR. V prípade viazaných nevyčerpaných najmä kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov, na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, sa zavádza, aby bolo možné povoliť prekročenie limitu výdavkov tak, aby bol zabezpečený súlad s limitom verejných výdavkov. V prípade
    realizácie rozpočtových opatrení v štátnom rozpočte sa zavádza povoliť len také rozpočtové opatrenia, ktorými sa neprekročí limit verejných výdavkov. Dopĺňa sa povinnosť pre všetky subjekty verejnej správy, ktorých výdavky sú súčasťou rozpočtu verejnej správy a na ktoré sa limit verejných výdavkov vzťahuje, vrátane správcov kapitol, štátnych rozpočtových organizácií, štátnych príspevkových organizácií, dodržať limit verejných výdavkov.

Po zmene zákonom č. 121/2022 Z. z.:

  • Vzhľadom na nahradenie certifikačného orgánu platobným orgánom v zmysle zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie sa definícia prostriedkov Európskej únie dopĺňa aj o subjekt platobného orgánu.
  • V § 19a sa v odseku 1 upresňuje okruh subjektov verejnej správy, na ktoré sa neaplikuje povinnosť vypracovať a na svojom webovom sídle zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti investície a štúdiu uskutočniteľnosti koncesie, ktorú subjekt verejnej správy plánuje uskutočniť.

Úplné znenie zákona
č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení

Po zmene zákonom č. 42/2022 Z. z.:

  • Umožňuje sa obci umiestniť označenie ulice a iného verejného priestranstva aj na inú stavbu.
  • V novom znení § 2d sa vypúšťajú ustanovenia o zákaze zmeny súpisných a orientačých čísel a určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Vypúšťa sa tiež sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa v súčasnosti upravuje vlastným zákonom obsahujúcim aj ustanovenie o moratóriu.
  • Do zákona sa dopĺňa ustanovenie o priestupkoch pri porušení niektorých ustanovení. Obciam sa umožňuje pokutu po zvážení okolností priestupku neuložiť.