• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, Zákon o náhradnom výživnom

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, Zákon o náhradnom výživnom

Podľa právneho stavu k 26. 4. 2022 (Úplné znenia zákonov 15/2022).

Cena s DPH
37,44 €
Cena bez DPH
31,20 €
EAN kód
8584113065085
Rok vydania
2022
Počet strán
384
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o zdravotnom poistení, Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, Zákon o náhradnom výživnom

Podľa právneho stavu k 26. 4. 2022 (Úplné znenia zákonov 15/2022).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonmi č. 92/2022 Z. z. a č. 125/2022 Z. z.:

 • Využitím možnosti dodatočného zaplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie, počas ktorého samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom Ukrajiny sa preruší povinné sociálne poistenie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine z dôvodu výkonu služby v ozbrojených silách Ukrajiny, sa toto obdobie kvalifikuje ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nárokov na dávky dôchodkového poistenia a určenia ich sumy.
 • Nová úprava ochrannej lehoty je nastavená tak, aby žene, ktorá otehotnie v období 180 dní po zániku nemocenského poistenia, začala plynúť 8 mesačná ochranná lehota, a to od začiatku 40. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu prvýkrát určeným lekárom.
 • Krátkodobé dávky sociálneho poistenia je možné vyplácať aj na iný účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky ako je účet prijímateľa.
 • Dochádza k zosúladeniu československých dôchodkov. Až do vzniku nároku na dôchodok z ČR sa bude výška dôchodku zo SR vypočítavať aj z československého obdobia dôchodkového poistenia, za ktoré by inak vznikol nárok na dôchodok z Českej republiky.

Úplné znenie zákona
č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení

Po zmene zákonmi č. 92/2022 Z. z. a č. 101/2022 Z. z.:

 • Pre účely zjednodušenia prístupu odídencov z Ukrajiny k zdravotnej starostlivosti a s cieľom zjednodušenia administratívnych a finančných úkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa pre odídencov bude poskytovať neodkladná zdravotná starostlivosť od okamihu vstupu na územie SR až do doby, kedy požiadajú o azyl alebo dočasné útočisko.
 • Zároveň sa ustanovuje povinnosť národného centra poskytnúť údaje o osobách s poskytnutým dočasným útočiskom zdravotnej poisťovni s najväčším počtom poistencov.

Úplné znenie zákona
č. 462/2003 Z. z.
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Po zmene zákonmi č. 480/2021 Z. z. a č. 125/2022 Z. z.:

 • Zabezpečenie efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky poskytnutia podpory v čase skrátenej práce účinného od 1. januára 2022 posunutím účinnosti zákona.
 • Ak je dočasná pracovná neschopnosť zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva v elektronickej podobe, za uplatnenie nároku na náhradu príjmu je považované oznámenie Sociálnej poisťovne o vzniku dočasnej pracovnej
  neschopnosti zamestnanca.

Úplné znenie zákona
č. 201/2008 Z. z.
O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM

Po zmene zákonom č. 107/2022 Z. z.:

 • Rozhodnutím súdu je povinnej osobe uložená povinnosť poukazovať výživné pre oprávnenú osobu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Definícia pôsobnosti úradu vo veciach náhradného výživného.
 • Náhradné výživné, na ktoré má nárok oprávnená osoba úrad vyplatí na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo v hotovosti na adresu na území SR.
 • Zadefinovanie spracovania osobných údajov na účel poskytovania náhradného výživného.