• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o vysokých školách, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Zákon o vysokých školách, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Podľa právneho stavu k 23. 5. 2022 (Úplné znenia zákonov 16/2022).

Cena s DPH
31,32 €
Cena bez DPH
26,10 €
EAN kód
8584113065139
Rok vydania
2022
Počet strán
320
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o vysokých školách, Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Podľa právneho stavu k 23. 5. 2022 (Úplné znenia zákonov 16/2022).

Úplné znenie zákona
č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách

Po zmene zákonom č. 92/2022 Z. z.:

 • Novela obsahuje úpravu týkajúcu sa mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území
  Ukrajiny.

Po zmene zákonom č. 101/2022 Z. z.:

 • Určujú sa zodpovedné subjekty za dodržanie limitu verejných výdavkov verejných vysokých škôl.

Po zmene zákonom č. 137/2022 Z. z.:

 • systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl,
 • zadefinovanie jednotných minimálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta a profesora,
 • zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní funkcie dekana, rektora a člena správnej rady verejnej vysokej školy zavedením inštitútu verejného vypočutia,
 • opätovné zavedenie obmedzenia výkonu funkcie rektora na dve po sebe idúce funkčné obdobia,
 • profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy,
 • zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov v dennej forme a v externej forme (okrem doktorandského
  štúdia), vzhľadom na to, že aplikácia rozlišovania štandardnej dĺžky štúdia podľa formy sa v praxi ukázala ako neefektívna,
 • rozdelenie akreditácií habilitačného konania a inauguračného konania na dva samostatné druhy akreditácií s ponechaním spoločnej žiadosti o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania,
 • systémová zmena vytvárania učiteľských študijných programov,
 • úprava zloženia predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja a otvorenia sa občianskym združeniam pôsobiacim v oblasti výskumu a vývoja.

Po zmene zákonom č. 175/2022 Z. z.:

 • Rozšírenie ustanovenia upravujúceho poskytnutie štipendia študentovi.

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

Po zmene zákonom č. 2/2022 Z. z.:

 • úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka,
 • v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením môže pôsobiť aj zdravotnícky pracovník podľa § 152a.

Po zmene zákonom č. 92/2022 Z. z.:

 • Zmeny obsahujú úpravu týkajúcu sa mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území
  Ukrajiny.

Po zmene zákonom č. 176/2022 Z. z.:

 • Doplnenie obsahu štátneho vzdelávacieho programu.
 • Doplnenie osobných údajov, ktoré sa vedú v centrálnom registri.

Úplné znenie zákona
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Po zmene zákonom č. 92/2022 Z. z.:

 • Úprava obsahuje zmeny týkajúce sa mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území
  Ukrajiny.

Po zmene zákonom č. 128/2022 Z. z.:

 • V zákone sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do kariérových stupňov a vykonávanie atestácií pre odborníkov z oblasti športu.