Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

Podľa právneho stavu k 14. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 17/2023).

Cena s DPH
32,70 €
Cena bez DPH
27,25 €
EAN kód
8584113066006
Rok vydania
2023
Počet strán
344
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o registri trestov

Podľa právneho stavu k 14. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 17/2023).

Úplné znenie zákona
č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon

Po zmene zákonom č. 117/2023 Z. z.:

  • Cieľom novely je najmä upraviť trestnú zodpovednosť fyzických osôb, ktoré usmrtia spoločenské zviera – psa a mačku s úmyslom ich ďalšieho spracovania a získania produktov z nich, najmä mäsa, masti, kože, kožušiny a pod., a to v prípadoch, kedy neboli splnené zákonné dôvody k usmrteniu zvieraťa podľa zákona
    o veterinárnej starostlivosti.

Úplné znenie zákona
č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok

Po zmene zákonmi č. 150/2022 Z. z., č. 49/2023 Z. z., č. 111/2023 Z. z. a č. 192/2023 Z. z.:

  • Novela Trestného poriadku je súčasťou širšieho celku, ktorý sa zaoberá reformou súdnej mapy. Je zameraná na nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov a krajských súdov, zriadenie dvoch mestských súdov, ako aj zriadenie správnych súdov.
  • Hoci v súčasnosti platný právny poriadok poskytuje obzvlášť zraniteľným obetiam trestných činov zvýšenú formu ochrany, stále nie je dostatočná. Cieľom novely je ochrániť ich pred druhotnou viktimizáciou.
  • Do Trestného poriadku bol novelou doplnený § 106a. Cieľom je zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov výkonu advokácie tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu práv občanov a k svojvoľným a nezákonným postupom orgánov činných v trestnom konaní.
  • Na účely čiastočnej implementácie nariadenia sa do Trestného poriadku zavádza povinnosť orgánov činných v trestnom konaní odobrať na účely identifikácie daktyloskopické odtlačky prstov osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prípadne osobám s dvojakým občianstvom, voči ktorým bolo vznesené obvinenie.
  • Poskytuje sa možnosť ústredným orgánom registrov trestov zabezpečiť informácie v prípade pochybností o ich zápise cez systém ECRIS.

Zákon
č. 192/2023 Z. z.
o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nový zákon č. 192/2023 Z. z.:

Dňa 17. apríla 2019 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN) s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726. Primárnym cieľom návrhu zákona je implementácia nariadenia a transpozícia smernice. Taktiež sa transponuje rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi v platnom znení a rámcové rozhodnutie Rady 2008/675/SVV z 24. júla 2008 o zohľadňovaní odsúdení v členských štátoch Európskej únie v novom trestnom konaní. Kľúčovú zmenu predstavuje minimalizácia počtu oprávnených subjektov a účelov pre poskytovanie odpisu registra trestov, predovšetkým s poukazom na nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 15/06-95, ktorý poukazuje na nedôvodnosť široko nastaveného rozsahu preukazovania miery bezúhonnosti. Explicitne sa stanovuje obsah špecializovaného výpisu z registra trestov, výpisu z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou podľa osobitného predpisu a odpisu registra trestov pre vybrané povolania. Cieľom návrhu zákona je zúžiť okruh subjektov, ktoré v zmysle príslušných právnych predpisov vyžadujú na preukázanie bezúhonnosti údaje z odpisu registra trestov a oboznamujú sa s nimi. Dochádza tiež k zjednoteniu podmienok bezúhonnosti a upravuje sa okruh právnych predpisov, v zmysle ktorých sa vyžaduje odpis registra trestov.