• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Podľa právneho stavu k 24. 5. 2022 (Úplné znenia zákonov 17/2022).

Cena s DPH
11,40 €
Cena bez DPH
9,50 €
EAN kód
8584113065146
Rok vydania
2022
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa

Podľa právneho stavu k 24. 5. 2022 (Úplné znenia zákonov 17/2022).

Úplné znenie zákona
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

Po zmene zákonom č. 418/2021 Z. z.:

  • Zavádza sa zákonná povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor. Jeho cieľom je na začiatku konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu prispieť k objektívnej informovanosti rodičov o postavení kolízneho opatrovníka, jeho možnostiach a činnosti, ako aj o možnostiach pomoci (napr. o možnosti využiť služby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – konkrétne poradensko-psychologické služby pre dieťa, plnoletú fyzickú osobu a rodinu). Ustanovuje sa tiež lehota na vykonanie pohovoru.

Úplné znenie zákona
č. 627/2005 Z. z.
o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa 

Po zmene zákonom č. 310/2021 Z. z.:

  • Legislatívna úprava pri poskytovaní jednorazového príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti

Po zmene zákonom č. 107/2022 Z. z.:

  • Dopĺňajú sa nové druhy príspevku – príspevok na vzdelávanie náhradného rodiča a príspevok
    dieťaťu na úhradu zvýšených výdavkov.
  • Výživné, ktoré je súdom určené poukazovať príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, sa bude považovať na účely poskytovania opakovaného príspevku dieťaťu za príjem. Dieťa dostane rovnakú sumu ako doteraz. Avšak cieľom tejto zmeny je jasne stanoviť, ktorá suma je opakovaným príspevkom dieťaťu a ktorá suma plní úlohu výživného pre dieťa.