Zákon o správnych poplatkoch (2021)

Podľa právneho stavu k 20. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 17/2021).

Cena s DPH
12,58 €
Cena bez DPH
10,48 €
EAN kód
8584113064330
Rok vydania
2021
Počet strán
144
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o správnych poplatkoch (2021)

Podľa právneho stavu k 20. 5. 2021 (Úplné znenia zákonov 17/2021).

Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch


Po zmene zákonom č. 128/2021 Z. z.:

  • Ide o legislatívno-technickú úpravu, zosúladenie pojmu „poplatník“ uvedeného v položke 65 sadzobníka správnych poplatkov s § 2 zákona o správnych poplatkoch.
  • Upravuje sa ustanovenie zákona o správnych poplatkoch tak, aby bolo zrejmé, že poplatok za pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom sa nevyberie, ak držiteľ vozidla požiada o opätovné použitie tabuľky s evidenčným číslom na iné vozidlo.

Po zmene zákonom č. 149/2021 Z. z.:

  • Dochádza k zosúladeniu terminológie názvoslovia pozemných komunikácií so zákonom č. 135/1961 Zb. a zákonom č. 8/2009 Z. z.
  • Obci sa poskytuje možnosť vyberať správny poplatok za zvláštne užívanie aj na verejných účelových cestách, ktoré má obec vo svojom vlastníctve a správe. Zároveň dochádza k úprave možnosti zvýšenia alebo zníženia správneho poplatku stanovením jasných percentuálnych hraníc, čím sa eliminuje prípadná arbitrárnosť správnych orgánov pri vyrubení výšky tohto správneho poplatku (v odôvodnených prípadoch, resp. v závislosti od rozsahu alebo doby užívania).