• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa právneho stavu k 28. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 18/2023).

Cena s DPH
25,02 €
Cena bez DPH
20,85 €
EAN kód
8584113066044
Rok vydania
2023
Počet strán
256
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa právneho stavu k 28. 6. 2023 (Úplné znenia zákonov 18/2023).

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Po zmene zákonmi č. 351/2022 Z. z., č. 181/2023 Z. z. a č. 182/2023 Z. z.:

 • Edukačná publikácia vydaná v elektronickej podobe a používaná na vzdelávanie v školách musí spĺňať požiadavky na prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.
 • Nový § 29cv ustanovuje garancie štátu pri zabezpečovaní predprimárneho vzdelávania.
 • Dopĺňa sa osobná starostlivosť o dieťa poručníkom a opatrovateľom v nadväznosti na rozšírenie okruhu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež vo vzťahu k deťom – cudzincom.
 • Spresňuje spôsob získania nižšieho stredného vzdelania v kontexte účinných ustanovení § 31a.
 • Zavedenie úvodného ročníka v základnej škole s cieľom znížiť školskú neúspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 • Možnosť vykonať komisionálne skúšky aj z viac ako z dvoch vyučovacích predmetov v jeden deň, ak s tým zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak súhlasí.
 

Úplné znenie zákona
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Po zmene zákonom č. 136/2023 Z. z.:

 • Rozšírenie okruhu pedagogických zamestnancov, ktorí môžu byť na základe predchádzajúceho úspešného pôsobenia v inej oblasti (športovcov, trénerov, umelcov) zaradení do kariérového stupňa pedagogický/odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou.
 • Určenie kritérií pre zaradenie úspešného odborníka, umelca alebo športovca do kariérového stupňa pedagogického alebo odborného zamestnanca s prvou alebo druhou atestáciou.

Po zmene zákonom č. 182/2023 Z. z.:

 • Učiteľ MŠ bez vysokoškolského vzdelania okrem splnenia kvalifikačných predpokladov musí absolvovať aj inovačné
  vzdelávanie v rozsahu 50 až 100 hodín.
 • Definovanie funkcie sociálneho pracovníka v škole alebo školskom zariadení.
 

Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonmi č. 181/2023 Z. z. a č. 182/2023 Z. z.:

 • Rozšírenie prípadov, kedy má oprávnená osoba nárok na rodičovský príspevok.
 • Z dôvodu prehlbovania si nových metód vo vzdelávaní budú učitelia materských škôl absolvovať inovačné vzdelávanie každých sedem rokov.