Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Novinka

Podľa právneho stavu k 30. 5. 2022 (Úplné znenia zákonov 18/2022).

Cena s DPH
14,20 €
Cena bez DPH
11,83 €
EAN kód
8584113065160
Rok vydania
2022
Počet strán
144
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, Zákon o riešení hroziaceho úpadku

Podľa právneho stavu k 30. 5. 2022 (Úplné znenia zákonov 18/2022).

Úplné znenie zákona
č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii

Po zmene zákonom č. 454/2021 Z. z.:

  • Upravuje sa postup zaobchádzania s oddelenou podstatou zabezpečených veriteľov, ktorými sú majitelia krytých dlhopisov, v rámci konkurzu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.

Po zmene zákonom č. 111/2022 Z. z.:

  • Reštrukturalizácia bude určená len na riešenie úpadku dlžníka a vyníma sa z procesov riešenia hroziaceho úpadku. Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť, pričom sa upravuje aj domnienka platobnej schopnosti a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka, vo vzťahu k veriteľom sa explicitne zakotvuje pravidlo priority a pari passu, virtualizuje sa zoznam veriteľov a zjednodušujú sa procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok.

Po zmene zákonom č. 150/2022 Z. z.:

  • Agenda registrových súdov bola prerozdelená v rámci kauzálnej príslušnosti.


Zákon
č. 111/2022 Z. z.
o riešení hroziaceho úpadku

  • Základným cieľom zákona je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how, mala by sa maximalizovať celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze, ako aj zabrániť zvyšovaniu nesplácaných úverov.