Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 8. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 19/2022).

Cena s DPH
19,92 €
Cena bez DPH
16,60 €
EAN kód
8584113065184
Rok vydania
2022
Počet strán
200
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 8. 6. 2022 (Úplné znenia zákonov 19/2022).

Úplné znenia zákona
č. 160/2015 Z. z.
CIVILNÝ SPOROVÝ PORIADOK

Po zmene zákonmi č. 108/2022 Z. z., č. 111/2022 Z. z. a č. 150/2022 Z. z.:

 • Postúpenie právomoci na žiadosť iného súdu alebo účastníka konania umožňuje nariadenie (EÚ) 2019/1111, ale aj Haagsky dohovor. Vzhľadom na to, že výsledkom takéhoto rozhodnutia je ukončenie konania v SR sa ustanovuje možnosť odvolania priamo v zákone.
 • Upravuje sa kauzálna príslušnosť „špecializovaných“ súdov, ktoré sa budú venovať agende reštrukturalizácií a konkurzov tak, aby bolo zabezpečené skvalitnenie konania a jeho skrátenie.
 • Vkladajú sa nové paragrafy 22 až 33 upravujúce kauzálnu príslušnosť obchodnoprávnej agendy na tri, resp. štyri okresné súdy.
 • Pre riešenie kolízií kauzálnej príslušnosti sa táto bude riešiť len na námietku strán a len do ich prvého úkonu, prípadne ex offo len na začiatku konania podľa stavu k začatiu konania. Pri presune kauzálnej príslušnosti medzi súdmi, ktoré nezanikajú, bude platiť, že „staré“ veci dokončí doterajší súd.


Úplné znenia zákona
č. 161/2015 Z. z.
CIVILNÝ MIMOSPOROVÝ PORIADOK 

Po zmene zákonmi č. 108/2022 Z. z. a č. 150/2022 Z. z.:

 • Rozširuje sa ustanovenie umožňujúce súdu založiť si za určitých okolností právomoc aj v prípadoch, kedy dieťa (slovenský občan) má pobyt v zahraničí a aj sa tam zdržuje. Zabezpečuje sa, aby súd, ktorý rozhoduje v návratovom konaní mohol vykonávať aj právomoc vo veciach rodičovských práv a povinností.
 • Ak je podkladom na vykonanie exekúcie cudzí exekučný titul, k upovedomeniu o začatí exekúcie sa pripoja aj iné listiny.
 • Stanovuje sa osobitné pravidlo pre vykonávanie pojednávania mimo sídla súdu. Miestom, na ktorom môže súd vykonať pojednávanie, môžu byť aj priestory orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.


Úplné znenie zákona
č. 162/2015 Z. z.
SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK

Po zmene zákonmi č. 512/2021 Z. z., č. 150/2022 Z. z. a č. 151/2022 Z. z.:

 • Ruší sa postavenie okresných súdov ako prvostupňových súdov správneho súdnictva, čím sa utvrdzuje postavenie krajských súdov.
 • Pre presun volebnej agendy z okresných súdov na správne súdy v agende volebného súdnictva už nebude potrebné zastúpenie advokátom.
 • Zavádza sa výkladové pravidlo pre používanie pojmu „správny súd“.
 • Ak vecnú a miestnu príslušnosť nemožno v správnom súdnictve učiť podľa kritérií je na konanie a rozhodovanie daná príslušnosť Krajského súdu v Bratislave.
 • Rešpektujúc skutočnosť, že krajské súdy už nebudú vykonávať pôsobnosť v správnom súdnictve, dochádza k zmene pojmu „krajský súd“ na „správny súd“.