Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 4. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 19/2023).

Cena s DPH
12,06 €
Cena bez DPH
10,05 €
EAN kód
8584113066051
Rok vydania
2023
Počet strán
80
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Správny súdny poriadok

Podľa právneho stavu k 4. 7. 2023 (Úplné znenia zákonov 19/2023).

Úplné znenie zákona
č. 162/2015 Z. z.
SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK

Po zmene zákonom č. 239/2023 Z. z.:

  • Novela zákona je odozvou na viaceré rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva proti Slovenskej republike. Tento medzinárodný súd vyslovil závery, ktoré naznačujú neúčinnosť vnútroštátneho mechanizmu nápravy porušenia práva na prejednanie veci v primeranej lehote v konaniach prebiehajúcich pred správnymi orgánmi a následne pred súdmi. Hoci bol v novom Správnom súdnom poriadku posilnený preventívny účinok žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy, kompenzačný účinok nápravy porušenia práva na prejednanie veci v primeranej lehote v správnom konaní dosiahnuteľný iným prostriedkom nápravy bol podľa ES pre ľudské práva neistý a v praxi málo využívaný.
  • Novelou sa upravuje náprava proti prieťahom v správnych konaniach v podobe žaloby proti nečinnosti orgánu verejnej správy tak, aby súd, ak zistí nečinnosť a žalobca bude žiadať o primerané finančné zadosťučinenie, mal možnosť už v tomto štádiu okrem uloženia odstránenia nečinnosti orgánu verejnej správy uložiť žalovanému zaplatiť finančné zadosťučinenie.
  • Nový odsek v § 250 umožňuje priznať žalobcovi primerané finančné zadosťučinenie, ak sa ho žalobca domáha a ak správy súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby.