• Úvod
  • >>
  • Úplné znenia zákonov
  • >>
  • Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 24. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 2/2021).

Cena s DPH
14,45 €
Cena bez DPH
12,04 €
EAN kód
8584113064026
Rok vydania
2021
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 24. 1. 2021 (Úplné znenia zákonov 2/2021).

Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z.
O ÚČTOVNÍCTVE

Po zmene zákonom č. 198/2020 Z. z.:

  • Významne sa zvyšujú kvantitatívne kritériá, ktoré, ak podnikatelia splnia, majú povinnosť nechať si overiť svoju účtovnú závierku nezávislým audítorom. Zmena predstavuje úsporu nákladov účtovných jednotiek, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje.

Po zmene zákonom č. 421/2020 Z. z.:

  • Zmeny súvisia so zavedením právneho inštitútu dočasnej ochrany. Zavedená zmena ustanovuje povinnosť zostaviť priebežnú účtovnú závierku.

 

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva 

Po zmene opatrením MF SR č. MF/011805/2020-74:

  • Zmeny v oblasti účtovania dlhodobých záväzkov len v súvislosti s tzv. „ostatnými dlhodobými záväzkami” účtovanými prostredníctvom účtu 479. Vysvetľuje sa účtovanie dotácie na základe oznámenia o schválení dotácie. V účtovníctve prenajímateľa sa suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa účtuje v prospech vecne príslušného účtu pohľadávok a so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

 

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Po zmene opatrením MF SR č. MF/011076/2020-74:

  • Dochádza k doplneniu ustanovení týkajúcich sa oblasti účtovania ostatných výdavkov, bezodplatne nadobudnutej virtuálnej meny, elektronických stravovacích kariet, či kariet na rekreačné poukazy.