Zákon o účtovníctve (2022)

Podľa právneho stavu k 3. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 2/2022).

Cena s DPH
8,72 €
Cena bez DPH
7,27 €
EAN kód
8584113064804
Rok vydania
2022
Počet strán
64
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o účtovníctve (2022)

Podľa právneho stavu k 3. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 2/2022).

Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z.
O ÚČTOVNÍCTVE

Po zmene zákonom č. 456/2021 Z. z.:

 • Rozširuje sa osobná pôsobnosť zákona o iné osoby ako sú účtovné jednotky (FO s trvalým pobytom v SR, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu účtovnej jednotky zapísaný v obchodnom registri pred výmazom obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra), ak im vzniknú vybrané povinnosti ustanovené v zákone o účtovníctve.
 • Nové podmienky zabezpečenia vierohodnosti a neporušenosti obsahu účtovného záznamu
  umožňujú, aby bol podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom.
 • Povinnosť vypracovať výročnú správu budú mať iba tie účtovné jednotky, ktoré spĺňajú podmienky pre povinný audit. Obsah výročnej správy pre tieto účtovné jednotky je prispôsobený činnostiam, ktoré vykonávajú.
 • Doplnenie náležitostí výročnej správy subjektov verejnej správy.
 • Povinnosť pre všetky účtovné jednotky ukladať do registra za účtovné obdobie roka 2021 alebo aj za predchádzajúce účtovné obdobia dokumenty už iba v elektronickej podobe.
 • Podľa § 67a až 67i Obchodného zákonníka, ak je obchodná spoločnosť v kríze, nesmie vrátiť plnenia nahrádzajúce vlastné zdroje. Uvedený zákaz platí aj vtedy, ak by spoločnosť v kríze nebola, ale z dôvodu vrátenia plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje by sa do krízy dostala.
 • Nové paragrafy § 31 až 33
 • Zanikajúca účtovná jednotka je povinná informovať daňový úrad o splnení svojej povinnosti tak, aby vedela preukázať napr. zmluvou, ktorá osoba bude zabezpečovať uchovanie jej účtovnej dokumentácie.
 • Z dôvodu zrušenia smernice 2009/101/ES sa upravuje príloha a aktualizujú sa názvy ostatných smerníc.