Zákon o účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 2/2023).

Cena s DPH
8,64 €
Cena bez DPH
7,20 €
EAN kód
8584113065641
Rok vydania
2023
Počet strán
64
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 2/2023).

Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z. O ÚČTOVNÍCTVE 

Po zmene zákonom č. 407/2022 Z. z.:

  • Pre konečné materské účtovné jednotky a samostatné účtovné jednotky s cezhraničným aspektom, ktoré prekročia určitú veľkosť, sa ustanovuje povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov a uložiť ju do registra účtovných závierok a zbierky listín obchodného registra. Cieľom opatrenia je zvýšiť transparentnosť a podporiť spoločenskú zodpovednosť nadnárodných spoločností, ktoré prekročili určitú veľkosť, a to transpozíciou spoločných pravidiel pre zverejňovanie informácií o dani z príjmov.
  • Určujú sa aj podmienky, ktorých splnením vznikne veľkým dcérskym účtovným jednotkám a vybraným účtovným jednotkám, ktoré sú organizačnými zložkami podnikov zahraničných právnických osôb so sídlom mimo územia členských štátov, povinnosť uložiť do registra účtovných závierok a do zbierky listín obchodného registra správu s informáciami o dani z príjmov týkajúcu sa ich zahraničného konečného materského subjektu alebo zahraničného samostatného subjektu.
  • V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe sa predlžuje lehota na zostavenie súhrnnej účtovnej závierky Ministerstvom financií SR na deväť mesiacov.
  • Z dôvodu potreby vyššej kvality dát a lepšej ochrany majetku štátu, obce a vyššieho územného celku sa upravuje periodicita inventarizácie pri hmotnom majetku okrem zásob a peňažných prostriedkov pre vybrané subjekty verejnej správy.
  • Precizujú sa aj ustanovenia týkajúce sa vzniku povinnosti uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie a informácie súvisiace s ponukou na prevzatie, ktoré majú za cieľ znížiť administratívnu záťaž dotknutých účtovných jednotiek.