Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 2/2024).

Cena s DPH
15,12 €
Cena bez DPH
12,60 €
ISBN
858-41-1306-637-2
Rok vydania
2024
Počet strán
96
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve

Podľa právneho stavu k 5. 1. 2024 (Úplné znenia zákonov 2/2024).

Úplné znenie zákona
č. 431/2002 Z. z.
O ÚČTOVNÍCTVE

Po zmene zákonom č. 309/2023 Z. z.:

 • Zosúladenie pojmov s terminológiou ustanovenou v zákone o premenách, cezhraničných premenách a o zmene právnej formy
 • Dopĺňa sa ukončenie účtovania a zostavenie účtovnej závierky pri zmene právnej formy a cezhraničnej zmene právnej formy.
 • V nadväznosti na prevzaté princípy stanovenia rozhodného dňa podľa súčasne platnej právnej úpravy Obchodného zákonníka zostávajú zachované princípy ocenenia v zanikajúcej účtovnej jednotke a prechod majetku a záväzkov na nástupnícku účtovnú jednotku.

 

Úplné znenie opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov

Po zmene opatrením MF SR č. MF/011686/2023-74:

 • Text sa aktualizuje v súvislosti s novým zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 • Do peňažného denníka sa doplňuje spôsob účtovania úhrady zálohu viazaného na obal tovaru u distribútora obalov a účtovanie rozdielov vzniknutých z dôvodu zaokrúhľovania pri platbe v hotovosti.
 • Dochádza k spresneniu textu: nehmotný majetok s dobou použiteľnosti kratšou ako 1 rok sa účtuje ako služba, pričom z pôvodného znenia by vyplývalo jeho účtovanie ako krátkodobý nehmotný majetok, teda aj v knihe majetku.
 • Spresňuje sa, že virtuálna mena je krátkodobým finančným majetkom.
 • Z dôvodu prijatia nových právnych predpisov, najmä v oblasti výstavby, vznikla potreba aktualizácie poznámok pod čiarou.
 • Ustanovuje sa účtovanie zálohu viazaného na obal ako súčasť ocenenia tovaru t. j. účtuje sa spolu s tovarom.
 • Určuje sa spôsob účtovania pri inkase elektronickou stravovacou kartou alebo elektronickým rekreačným poukazom.
 • Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa nezvyšuje výdavky na mzdy, z uvedeného dôvodu sa upravuje správne účtovať ako ostatný výdavok, nie ako výdavok na mzdy.
 • Spresňuje sa, ako účtovať o finančnom príspevku na stravovanie.