Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 25. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 22/2023).

Cena s DPH
17,28 €
Cena bez DPH
14,40 €
EAN kód
8584113066136
Rok vydania
2023
Počet strán
136
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

Podľa právneho stavu k 25. 8. 2023 (Úplné znenia zákonov 22/2023).

Úplné znenie zákona
č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii

Po zmene zákonom č. 309/2023 Z. z.:

 • Novela prináša novú právnu úpravu úpadku.
 • Medzi jej ciele patrí:
  • zamedzenie straty hodnoty majetku úpadcu v období bezprostredne pred začatím konania a počas konania;
  • zabezpečenie zrýchlenia konania a prijatie opatrení, ktoré stimulujú dotknuté strany urýchlene konať a v konaní postupovať proaktívne;
  • naznačenie východísk pre neformálne reštrukturalizácie, ktoré by predstavovali alternatívy formálneho konania pred súdom;
  • zvýšenie štandardov zodpovednosti všetkých strán zúčastnených v konaní, najmä však správcov;
  • zabezpečenie konzistencie cieľov reformy konkurzného práva s právom zabezpečenia záväzkov a koherentnosti celej právnej úpravy;
  • odstránenie alebo prinajmenšom zúženie priestoru pre korupciu a odstránenie doterajšej absencie medzinárodného práva súkromného a procesného v oblasti konkurzu.
 • Účelom je umožniť kolektívne uspokojenie veriteľov dlžníka, ktorý je v úpadku, a to speňažením jeho majetku alebo vyriešením jeho majetkových pomerov iným spôsobom prijateľným pre veriteľov, v každom prípade však tak, aby bola miera uspokojenia veriteľov pokiaľ možno čo najväčšia.