Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 25. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 24/2023).

Cena s DPH
19,86 €
Cena bez DPH
16,55 €
EAN kód
8584113066280
Rok vydania
2023
Počet strán
160
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Podľa právneho stavu k 25. 11. 2023 (Úplné znenia zákonov 24/2023).

Úplné znenie zákona
č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 

Po zmene zákonom č. 192/2023 Z. z.:

  • Fyzická osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, musí preukázať svoju bezúhonnosť. Bezúhonnosť na účel zápisu do zoznamu žiadateľov sa preukazuje odpisom registra trestov.

 

Úplné znenie vyhlášky
č. 103/2018 Z. z.
z 20. marca 2018, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Po zmene vyhláškou č. 414/2023 Z. z.:

  • Definovanie podmienok za predpokladu, že centrum vykonáva opatrenia ambulantnou formou alebo terénnou formou a následne, čo všetko má program obsahovať.
  • Nové paragrafy: „Náležitosti odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“, „Zhodnotenie situácie dieťaťa a rodiny a určenie miery ohrozenia dieťaťa.“
  • Plán sociálnej práce s dieťaťom sa vypracuje písomne pre každé dieťa, v prípade ktorého sa určila miera ohrozenia dieťaťa, a aktualizuje sa podľa výsledku prehodnotenia plnenia úloh a výsledku prehodnotenia miery ohrozenia dieťaťa.

 

Úplné znenie zákona
č. 219/2014 Z. z.
o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti
sociálnych vecí a rodiny

Po zmene zákonom č. 116/2023 Z. z.:

  • Sociálnemu pracovníkovi, ktorý k 31. decembru 2023 vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením a nespĺňa podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, začne lehota podľa § 5a ods. 1 plynúť od 1. januára 2024.
  • Nové paragrafy: „Zoznam vzdelávacích inštitúcií“ a „Podmienky udelenia akreditácie na vzdelávací program“.