• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2022)

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2022)

Podľa právneho stavu k 14. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 25/2022).

Cena s DPH
17,24 €
Cena bez DPH
14,37 €
EAN kód
8584113065276
Rok vydania
2022
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o správnych poplatkoch, Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov (2022)

Podľa právneho stavu k 14. 7. 2022 (Úplné znenia zákonov 25/2022).

Úplné znenie zákona NR SR
č. 145/1995 Z. z.
o správnych poplatkoch

Po zmene zákonom č. 490/2021 Z. z.:

 •  Rozširuje sa možnosť vecného oslobodenia od poplatku za všetky spoplatnené úkony podľa položky 168, pokiaľ boli financované zo štátneho rozpočtu alebo z fondov Európskej únie.

Po zmene zákonom č. 111/2022 Z. z.:

 • Zmena spôsobu výpočtu a úhrady ročného poplatku správcu vrátane jeho zvýšenia, zavedenie nového správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky.

Po zmene zákonom č. 114/2022 Z. z.:

 • Legislatívno-technická úprava v súvislosti s novelou zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Po zmene zákonom č. 180/2022 Z. z.:

 • Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je občiansky preukaz povinným dokladom. Vzhľadom na uvedené sa upravuje oslobodenie občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov, tak aby tieto nemali nepriaznivý vplyv na občana.

Po zmene zákonom č. 181/2022 Z. z.:

 • V súvislosti s nahradením mechanizmu výberu dodatočného správneho poplatku za nesplnenie povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií pri nadmernej a nadrozmernej doprave a jeho nahradením systémom udeľovania pokút sa pristupuje aj k náležitej úprave v zákone o správnych poplatkoch.

Po zmene zákonom č. 246/2022 Z. z.:

 • Ak sa vydáva nová tabuľka s evidenčným číslom za tabuľku s evidenčným číslom, ktorá nebola vydaná podľa požiadavky držiteľa vozidla, správny poplatok podľa tejto položky sa znižuje o uhradenú sumu za už vydanú tabuľku s evidenčným číslom.

Po zmene zákonom č. 249/2022 Z. z.:

 • Úprava položky 154 sadzobníka správnych poplatkov zosúlaďuje terminológiu jednotlivých úkonov s osobitnými predpismi, na základe ktorých sú uskutočňované.

 

Úplné znenie zákona
č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Po zmene zákonom č. 111/2022 Z. z.:

 • Zákon o riešení hroziaceho úpadku prináša aj nové osobitné ustanovenie k plateniu súdnych poplatkov v konkurznom konaní a v Sadzobníku súdnych poplatkov mení položku 5.