• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o cestnej premávke, o prevádzke vozidiel v cestnej premávky, o cestnej doprave, Cestný zákon

Zákon o cestnej premávke, o prevádzke vozidiel v cestnej premávky, o cestnej doprave, Cestný zákon

Podľa právneho stavu k 1. 8. 2022 (Úplné znenia zákonov 28/2022).

Cena s DPH
48,12 €
Cena bez DPH
40,10 €
EAN kód
8584113065306
Rok vydania
2022
Počet strán
496
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa

Zákon o cestnej premávke, o prevádzke vozidiel v cestnej premávky, o cestnej doprave, Cestný zákon

Podľa právneho stavu k 1. 8. 2022 (Úplné znenia zákonov 28/2022).

Úplné znenie zákona
č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke

Po zmene zákonom č. 179/2022 Z. z.:

 • V § 64 ods. 1 zákona o cestnej premávke sa vypúšťa znenie písm. d). To umožní, že udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť (za splnenia všetkých ostatných podmienok, ktoré zákon o cestnej premávke predpokladá pre vznik škodovej udalosti), čo umožní účastníkom škodovej udalosti plne využiť právo si vec vybaviť cestou náhrady škody prostredníctvom poisťovne, a to aj bez prítomnosti policajta na mieste.

Po zmene zákonom č. 181/2022 Z. z.:

 • Doplnenie oprávnenia príslušníkov Policajného zboru zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad vydaný v cudzine, technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom v prípade, ak nedôjde k uhradeniu pokuty za správny delikt v lehote.

Po zmene zákonom č. 246/2022 Z. z.:

 • V súlade so smernicou 2006/126/ES o vodičských preukazoch sa navrhuje, aby vodičské oprávnenie skupiny B oprávňovalo jeho držiteľa viesť na území Slovenskej republiky aj motorové vozidlá s pohonom na alternatívne palivá.
 • Vodičské oprávnenie skupiny C, D udelené v skoršom veku ako je základný minimálny vek na jeho udelenie žiadateľovi, ktorý je príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru, ozbrojeného zboru, Hasičského a záchranného zboru alebo profesionálnym vojakom umožní mu viesť motorové vozidlá len na území Slovenskej republiky.
 • Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny C a CE v zníženom veku bude obmedzené tým, že pre takýchto vodičov bude platiť povinnosť byť zároveň aj držiteľom kvalifikačnej karty vodiča. Obmedzenie bude platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE, t. j. do 21 rokov.
 • Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení veku 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia veku 24 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km.
 • Precizuje sa ustanovenie o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva psychiatrom v situácii, ak bolo v cudzom štáte držiteľovi vodičského oprávnenia zakázané viesť motorové vozidlá kvôli jazde pod vplyvom alkoholu či návykovej látky.
 • Medzi závažné porušenie pravidiel cestnej premávky sa zaraďuje prekročenie dovolenej rýchlosti jazdy vozidla v obci o 50 km/h a viac a mimo obce o 60 km/h a viac. A tiež porušenie zákazu počas vedenia vozidla držať v ruke alebo iným spôsobom obsluhovať telefónny prístroj alebo iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenie okrem použitia systému „handsfree“.

Úplné znenie zákona
č. 106/2018 Z. z.
o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 

Po zmene zákonom č. 246/2022 Z. z.:

 • Platnosť osvedčenia o evidencii časť I, ktorá uplynie počas krízovej situácie najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje do 30. júna 2023.
 • Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel na Ukrajine môžu podrobiť technickej kontrole a emisnej kontrole podľa tohto zákona. Doklady o vykonaní technickej kontroly a doklady o vykonaní emisnej kontroly vydané podľa tohto zákona sa pri týchto vozidlách na území Slovenskej republiky považujú za rovnocenné s dokladmi vydanými príslušným orgánom Ukrajiny.

Úplné znenie zákona
č. 56/2012 Z. z.
o cestnej doprave 

Po zmene zákonom č. 246/2022 Z. z.:

 • Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, najneskôr však do 31. augusta 2022, sa predlžuje platnosť týchto dokladov, ak uplynie alebo uplynula počas krízovej situácie. Ak osobitný predpis - Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/267 alebo medzinárodná zmluva neustanovuje inak, platnosť dokladov sa môže predlžiť až do 30. novembra 2022.

Úplné znenie zákona
č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 

Po zmene zákonom č. 181/2022 Z. z.:

 • Pri nesplnení si povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v prípade, ak má dôjsť k prekročeniu povolených hmotnostných a rozmerových limitov vozidla je výška pokút odstupňovaná podľa závažnosti, pričom vo výške pokuty je zohľadnená aj miera neželaného stupňa degradácie vozovky.
 • Organizovanie športových podujatí na diaľniciach vytvára potrebu presmerovania osobnej, a tiež nákladnej dopravy na pozemné komunikácie nižšej kategórie (predovšetkým na cesty I. triedy a II. triedy), ktoré však nie sú vždy stavebnotechnicky a kapacitne spôsobilé na užívanie ťažkej nákladnej dopravy a prijatie intenzít dopravy, ktoré sú bežné na diaľniciach. Vo výnimočných prípadoch ich cestný správny orgán môže povoliť.“.
 • Hlavným účelom zavedenia objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla alebo jazdnej súpravy za spáchanie správneho deliktu je dodržiavanie povinnosti disponovať povolením na zvláštne užívanie pozemných komunikácií a tiež posilnenie ochrany pozemných komunikácií pred negatívnymi (deštrukčnými) vplyvmi nadmerného zaťaženia vozidiel a jazdných súprav prostredníctvom náležitého trestania.

Úplné znenie vyhlášky
č. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke

Po zmene vyhláškou č. 53/2022 Z. z.:

 • Mení sa účinnosť vyhlášky 316/2021 Z. z., vplyvom ktorej sa odsek 2 v § 36 vypúšťa až 1. januára 2023 a nie 1. marca 2022.

Po zmene vyhláškou č. 273/2022 Z. z.:

 • Ak sa teoretická skúška vykonáva elektronicky, do evidencie vodičov sa zaznamená dátum vykonania a hodnotenie jednotlivých častí skúšky z odbornej spôsobilosti. Číslo generované evidenciou vodičov vo vzťahu ku konkrétnemu žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia sa považuje za poradové číslo v protokole vodičských oprávnení.
 • Skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel skupiny CE sa môžu do 31. decembra 2022 vykonávať aj na motorových vozidlách spĺňajúcich podmienky podľa predpisov účinných do 31. júla 2022.