Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe

Akcia -10%

Podľa právneho stavu k 10. 8. 2022 (Úplné znenia zákonov 29/2022).

Ušetríte
10% = 1,02 €
Cena s DPH
9,78 € 8,76 €
Cena bez DPH
8,15 € 7,30 €
EAN kód
8584113065337
Rok vydania
2022
Počet strán
88
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o územnom plánovaní, Zákon o výstavbe

Podľa právneho stavu k 10. 8. 2022 (Úplné znenia zákonov 29/2022).

Zákon
č. 200/2022 Z. z.
o územnom plánovaní

Nový zákon:

 • Posilňuje sa funkcia územnotechnických podkladov. Ich úlohou je obsahovať relevantné dáta o území, ktoré budú nevyhnutným podkladom pre spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.
 • Novým typom územnoplánovacej dokumentácie je územný plán mikroregiónu, ktorý vychádza z potrieb územného rozvoja špecifického regiónu, území viacerých obcí z hľadiska životného prostredia, cestovného ruchu, kultúrneho dedičstva, dopravnej infraštruktúry.
 • Rozširuje sa povinnosť mať územný plán obce na všetky obce.
 • Plná elektronizácia a následná digitalizácia procesov v novom jednotnom informačnom systéme. Zriaďuje sa nový nadrezortný informačný systém územného plánovania a výstavby, ktorého správcom a prevádzkovateľom bude úrad.
 • Platnosť stavebnej uzávery je časovo obmedzená, trvá maximálne 2 roky alebo do schválenia územnoplánovacej dokumentácie. Možno ju predĺžiť len raz a to o 12 mesiacov.
 • Zavedenie tzv. fikcie súhlasu, ktorá na jednej strane núti dotknutý orgán v procese prerokovávania návrhu územnoplánovacej dokumentácie vyjadriť sa z pohľadu svojich právomocí a zároveň nespomaľuje proces prerokovávania.

Zákon
č. 201/2022 Z. z.
o výstavbe

Nový zákon:

 • Komplexne upravuje cyklus výstavby od stavebného zámeru, cez zhotovovanie, kolaudáciu až po trvalé užívanie stavieb počas ich ekonomickej životnosti. Pojem „stavba“ je základným prvkom.
 • Samostatne sa vymedzujú pojmy „susedný pozemok“ a „susedná stavba“; v praxi boli problémy v konaniach pri ustaľovaní okruhu účastníkov.
 • Návrat k stupňom projektovej dokumentácie má sprehľadniť proces prípravy stavieb a odstrániť neúčelnú duplicitu.
 • Stanovuje sa základná požiadavka na ochranu nálezov a chránených častí prírody. Povinnosť zabezpečiť nález sa ukladá stavbyvedúcemu.
 • Zachováva sa možnosť uskutočňovať stavebné práce svojpomocou stavebníka, ale obmedzuje sa na jednoduché stavby.
 • Povoľovanie stavieb sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom informačného systému.
 • Riešenie situácie, keď stavbu nie je možné dokončiť pre neodstrániteľnú konštrukčnú chybu na nosnej konštrukcii.
 • Územné konania o umiestnenie stavby začaté na stavebných úradoch podľa doterajších predpisov, dokončí úrad podľa starého zákona.