Zákon o miestnych daniach (2022)

Podľa právneho stavu k 3. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 3/2022).

Cena s DPH
13,38 €
Cena bez DPH
11,15 €
EAN kód
8584113064811
Rok vydania
2022
Počet strán
128
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o miestnych daniach (2022)

Podľa právneho stavu k 3. 1. 2022 (Úplné znenia zákonov 3/2022).

Úplné znenie zákona
č. 582/2004 Z. z.
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Po zmene zákonom č. 470/2021 Z. z.:

  • Zavádza sa možnosť pre obce stanoviť si zníženie alebo oslobodenie stavieb a nebytových priestorov alebo ich častí od dane z nehnuteľností aj pre stavby a nebytové priestory slúžiace na šport a športové aktivity (napr. športové haly, plavárne, a pod.).
  • Nové paragrafy 38, 41, 41a, 41b, 41c, 41d, 43
  • Paušálna daň sa vypočíta ako súčin paušálnej sadzby dane a najväčšej ubytovacej kapacity zariadenia za posledný rok; na zmeny ubytovacej kapacity počas kalendárneho roka sa neprihliada.
  • Platiteľ dane za ubytovanie je povinný v zdaňovacom období roku 2022 pri plnení si oznamovacej povinnosti podľa § 41a ods. 1 oznámiť ubytovaciu kapacitu zariadenia.