• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 3/2023).

Cena s DPH
20,94 €
Cena bez DPH
17,45 €
EAN kód
8584113065696
Rok vydania
2023
Počet strán
176
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o službách zamestnanosti, Vyhláška MF SR č. 106/2013 Z. z., Zákon o podpore v čase skrátenej práce

Podľa právneho stavu k 25. 1. 2023 (Úplné znenia zákonov 3/2023).

Úplné znenie zákona
č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti

Po zmene zákonom č. 112/2022 Z. z.:

 • Rozširuje sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. aj na spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má najviac dvoch spoločníkov, ktorí sú v príbuzenskom vzťahu v priamom rade, manželmi alebo súrodencami, a na ich príbuzných v priamom rade, súrodencov alebo manželov, ak títo príbuzní sú dôchodkovo poistení, sú poberateľmi dôchodkov podľa osobitných predpisov alebo sú žiakmi alebo študentmi do 26 rokov veku.
 • Upravuje sa kontrola nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania prostredníctvom inšpektorátov práce, ktoré budú jedinými kontrolnými orgánmi nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Určuje sa ukladanie pokút za nelegálnu prácu a pokutu za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu pri kontrole, ktorá bola začatá pred 1. 1. 2023.


Po zmene zákonom č. 113/2022 Z. z.:

 • V nadväznosti na úpravu momentu zápisu do zoznamu nelegálnych zamestnávateľov dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania sa precizuje aj znenie podmienok pre oblasť zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín podľa zákona o službách zamestnanosti.
 

Po zmene zákonom č. 426/2022 Z. z.:

 • Novela umožňuje zamestnancom so zdravotným postihnutím dočasne a v rámci plnenia stanovených úloh pracovať aj mimo priestor chránenej dielne.
 

Po zmene zákonom č. 430/2022 Z. z.:

 • Novela posilňuje zamestnanosť osôb so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľovi dáva možnosť plniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
 

Po zmene zákonom č. 488/2022 Z. z.:

 • Novela všeobecne upravuje právny rámec poskytovania finančných príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce a zabezpečuje zosúladenie zákona o službách zamestnanosti s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe najmä v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín a podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.
 • Dopĺňa, že rovnaké postavenie ako občan Slovenskej republiky má štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana Slovenskej republiky; aj štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana, má na účely zákona o službách zamestnanosti rovnaké postavenie ako občan Slovenskej republiky.
 

Úplné znenie vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
č. 106/2013 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Po zmene vyhláškou č. 512/2022 Z. z.:

 • Upravuje poskytovanie príspevku na dochádzku za prácou podľa vzdialenosti miesta výkonu práce a trvalého bydliska či miesta prechodného pobytu podľa odpracovaných dní v mesiaci a doklady potrebné k žiadosti o príspevok.
 

Úplné znenie zákona
č. 215/2021 Z. z.
o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Po zmene zákonom č. 113/2022 Z. z.:

 • Novela zákona o nelegálnej práci v tomto zákone nastavuje podmienky vrátenia podpory v čase skrátenej práce z dôvodu porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania.