Zákon o miestnych daniach (2022)

Podľa právneho stavu k 24. 10. 2022 (Úplné znenia zákonov 30/2022).

Cena s DPH
13,44 €
Cena bez DPH
11,20 €
EAN kód
8584113065450
Rok vydania
2022
Počet strán
136
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o miestnych daniach (2022)

Podľa právneho stavu k 24. 10. 2022 (Úplné znenia zákonov 30/2022).

Úplné znenie zákona
č. 582/2004 Z. z.
O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Po zmene zákonom č. 335/2022 Z. z.:

  • Primárnym cieľom novely zákona je vytvorenie legislatívneho rámca pre určenie miestneho poplatku za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby. Uvedená zmena sa bude realizovať v nadväznosti na skôr prijatú legislatívnu úpravu v zákone o odpadoch, podľa ktorej sa od roku 2023 samospráva môže rozhodnúť, či bude pri zbere komunálneho odpadu tento odpad vážiť. K možnosti zavedenia váženého množstvového zberu komunálneho odpadu sa viaže aj zavedenie vyrubenia preddavku na poplatok správcom poplatku a následným zúčtovaním preddavku so skutočnými nákladmi obce na zber a likvidáciu odpadu spolu s prípadnými nárokmi poplatníka na úľavy z poplatku, ktoré obec prijala vo všeobecne záväznom nariadení.
  • Pre obce, ktoré si nezavedú vážený množstvový zber komunálneho odpadu (v celej obci alebo jej časti, alebo pre určité skupiny poplatníkov), sa pri vyrubení poplatku principiálne nič nemení, nezakladajú sa zo zákona voči nim žiadne nové povinnosti alebo plnenia.