• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákonník práce, Zákon o rodičovskom príspevku, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa

Zákonník práce, Zákon o rodičovskom príspevku, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa

Podľa právneho stavu k 3. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 32/2022).

Cena s DPH
16,08 €
Cena bez DPH
13,40 €
EAN kód
8584113065481
Rok vydania
2022
Počet strán
160
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákonník práce, Zákon o rodičovskom príspevku, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa

Podľa právneho stavu k 3. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 32/2022).

Úplné znenie zákona
č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce

Po zmene zákonom č. 222/2022 Z. z.:

 • Cieľom novely zákona je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Suma príspevku na štátom podporované nájomné bývanie sa zaradzuje do kategórie príjmov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov v rámci príjmov zo závislej činnosti do výšky ustanovenej osobitným predpisom.

Po zmene zákonom č. 248/2022 Z. z.:

 • Hlavným cieľom zákona je zjednodušenie zamestnávania a zníženie mzdových nákladov zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov vykonávajúcich vymedzené sezónne práce v sektore poľnohospodárstva a v sektore cestovného ruchu.

Po zmene zákonom č. 350/2022 Z. z.:

 • Cieľom novely Zákonníka práce je zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov a doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela sa ďalej týka napr. pracovných podmienok zamestnávania pri vyslaní v rámci cezhraničného poskytovania služieb zamestnávateľom, elektronickej komunikácie, obsahu pracovnej zmluvy, otázok práva na odchodné v prípade smrti zamestnanca a tiež možnosti jednostrannej zrážky zo mzdy v prípade nevyúčtovaného preddavku na zabezpečenie stravovania alebo na poskytnutý finančný príspevok na stravovanie.

Úplné znenie zákona
č. 571/2009 Z. z.
O RODIČOVSKOM PRÍSPEVKU 

Po zmene zákonmi č. 338/2022 Z. z. a č. 350/2022 Z. z.:

 • Novela reflektuje zavedenie novej formy osobnej starostlivosti o dieťa, t. j. spoločnú osobnú starostlivosť obidvoch rodičov o dieťa do právnych vzťahov pri poskytovaní štátnych sociálnych dávok. Cieľom je v budúcnosti predísť aplikačným problémom pri určení oprávnenej osoby.
 • V súvislosti s transpozíciou smernice (EÚ) 2019/1158 sa umožňuje súbežné poskytovanie rodičovského príspevku a materského, ktoré sa bude vyplácať otcovi dieťaťa počas trvania tzv. otcovskej dovolenky.

Úplné znenie zákona
č. 600/2003 Z. z.
O PRÍDAVKU NA DIEŤA

Po zmene zákonmi č. 232/2022 Z. z. a č. 338/2022 Z. z.:

 • Od júla 2022 sa zvyšuje prídavok na dieťa na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 sa ruší jednorazový zvýšený prídavok na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.
 • Upravuje určenie oprávnenej osoby na vyplácanie prídavku a príplatku prídavku na dieťa v prípade zverenia dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.

Úplné znenie zákona
č. 561/2008 Z. z.
O PRÍSPEVKU NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Po zmene zákonom č. 338/2022 Z. z.:

 • Ustanovuje spôsob určenia oprávnenej osoby na vyplácanie príspevku na starostlivosť o dieťa v prípade zverenia maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo do spoločnej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.