Zákon o štátnej službe (2022)

Akcia -20%

Podľa právneho stavu k 15. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 33/2022).

Ušetríte
20% = 2,28 €
Cena s DPH
11,40 € 9,12 €
Cena bez DPH
9,50 € 7,60 €
EAN kód
8584113065511
Rok vydania
2022
Počet strán
104
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o štátnej službe (2022)

Podľa právneho stavu k 15. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 33/2022).

Úplné znenie zákona
č. 55/2017 Z. z.
o štátnej službe


Po zmene zákonom č. 222/2020 Z. z.:

  • Na štátnozamestnanecké vzťahy sa primerane použije aj ustanovenie Zákonníka práce v § 152c.

Po zmene zákonom č. 232/2022 Z. z.:

  • Výkon kontroly podľa návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa nebude považovaný za štátnu službu.

Po zmene zákonom č. 350/2022 Z. z.:

  • Transpozícia relevantných ustanovení čl. 4 smernice EÚ 2019/1152. V nadväznosti na možnosť plniť informačnú povinnosť aj odkazom na príslušné ustanovenia právneho predpisu, kolektívnej zmluvy alebo služobného predpisu, spôsob poskytovania informácie by mal byť, pokiaľ je to možné, stručný a zrozumiteľný. Napríklad, v prípade informácie o spôsobe rozvrhnutia služobného času môže ísť o informáciu o tom, ktoré dni sú služobnými dňami, či sa v služobnom úrade uplatňuje pevný alebo pružný služobný čas, ako aj údaj o začiatku a konci služobného času.
  • Vznik práva na odstupné (resp. prechod tohto práva podľa § 35 Zákonníka práce) v prípadoch, keď zánik pracovného pomeru smrťou predchádza skončeniu pracovného pomeru, ku ktorému by inak došlo na základe už danej výpovede alebo uzatvorenej dohody o skončení pracovného pomeru. Úprava sa bude vzťahovať na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
  • Upravuje sa plynutie prekluzívnej lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia štátnozamestnaneckého pomeru v prípadoch podľa § 76 ods. 3 zákona o štátnej službe, keď štátnozamestnanecký pomer neskončí riadnym uplynutím výpovednej doby, ale až uplynutím ochrannej doby.
  • Úprava tzv. obráteného dôkazného bremena môže byť aplikovateľná v súvislosti s otázkou neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru vo všeobecnosti
  • Viaceré doplnenia reagujú na zavedenie inštitútu otcovskej dovolenky.