• Úvod
 • >>
 • Úplné znenia zákonov
 • >>
 • Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), o vysokých školách, o odbornom vzdelávaní a príprave, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), o vysokých školách, o odbornom vzdelávaní a príprave, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa právneho stavu k 12. 12. 2021 (Úplné znenia zákonov 34/2021).

Cena s DPH
36,66 €
Cena bez DPH
30,55 €
EAN kód
8584113064767
Rok vydania
2021
Počet strán
456
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
+ -

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon), o vysokých školách, o odbornom vzdelávaní a príprave, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Podľa právneho stavu k 12. 12. 2021 (Úplné znenia zákonov 34/2021).

Úplné znenie zákona
č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Po zmene zákonom č. 415/2021 Z. z.:

 • Cieľom zmien je zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách, zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v stredných školách, rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie, otvorenie trhu s edukačnými publikáciami, úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka, spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným programom, zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania, komplexná zmena systému poradenstva a prevencie, zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia.

Úplné znenie zákona
č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách

Po zmene zákonom č. 345/2021 Z. z.:

 • Upravuje sa § 55 ods. 6, ktorý po zmene znie: Vysoká škola môže prijímať uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov, ktoré má uvedené v registri študijných programov, ak osobitný predpis35b) neustanovuje inak.

Po zmene zákonom č. 415/2021 Z. z.:

 • Zmeny sa vykonávajú tak, aby právna úprava tehotenských štipendií bola rovnaká pre stredné školy aj pre vysoké školy.

Úplné znenie zákona
č. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave

Po zmene zákonom č. 413/2021 Z. z.:

 • Zákon okrem iného reaguje na aplikačnú prax v oblasti odstránenia administratívnej záťaže pri vstupe odboru vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo do systému duálneho vzdelávania a zavádza možnosť vstupu centier pre deti a rodiny a subjektov, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a poskytovateľov sociálnych služieb do systému duálneho vzdelávania.
 • Ďalej sa zavádza nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra, ktorého cieľom je podporiť predovšetkým vstup malých a stredných podnikov a samostatne zárobkovo činných osôb do systému duálneho vzdelávania.
 • Zákonom sa dopĺňa osobitný model experimentálneho overovania odborov vzdelávania na stredných odborných školách, stredných športových školách, stredných umeleckých školách a konzervatóriách.
 • Nová úprava reaguje aj na aplikačnú prax v rámci systému duálneho vzdelávania ďalším odstraňovaním administratívnej záťaže pre zamestnávateľov v procese overovania spôsobilosti pre systém duálneho vzdelávania, zavádza sa možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj v akreditovanej inštitúcii v rámci praktického vyučovania v zahraničí, rozširujú sa dôvody možnosti výpovede zmluvy o duálnom vzdelávaní zo strany stredných odborných škôl, optimalizuje sa spolupráca strednej odbornej školy so zamestnávateľom v procese prijímania žiakov do systému duálneho vzdelávania s cieľom efektívnejšej informovanosti všetkých relevantných subjektov.

Úplné znenie zákona
č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch

Po zmene zákonom č. 414/2021 Z. z.:

 • Cieľom zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe a to najmä v oblastiach, ktoré sa najviac dotýkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom.

Úplné znenie zákona
č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Po zmene zákonom č. 310/2021 Z. z.:

 • Úpravou ustanovenia sa vypúšťa povinnosť pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky, preukazovať potvrdením súdu, že sa proti nim nevedie konkurzné
  konanie alebo vyrovnávacie konanie.


Po zmene zákonom č. 415/2021 Z. z.:

 • Predpis sa dopĺňa o povinnosť obci určiť výšku príspevku VZN z dôvodu transparentnosti a jednoznačnosti postupov.
 • Pre samosprávne kraje sa dopĺňa možnosť zriadiť aj materské školy a základné školy, ak ide o jednu právnickú osobu, v kombinácii so strednou školou.
 • Cieľom úpravy je zabezpečenie transparentnosti výkonu školskej inšpekcie a efektívny prístup verejnosti k informáciám o výsledku inšpekčnej činnosti v kontrolovanom subjekte.
 • Spresňuje sa pôsobnosť ministerstva školstva vydávať normatívy – povinný rozsah materiálno-technického a priestorového zabezpečenia aj pre základné školy, rovnako, ako ich ministerstvo školstva vydáva pre stredné školy.
 • Vzhľadom na nový koncept § 20, ktorý okrem spojenej školy umožňuje aj vznik združenia škôl a školských zariadení ako tzv. školský klaster, sa zavádza, aby vznik školského klastra bol uskutočnený ako zmena v sieti.
 • Úpravou sa vo všeobecnosti vytvára priestor na väčšiu variabilitu názvov škôl a školských zariadení.