Zákon o sociálnom poistení, Zákon o životnom minime (2022)

Podľa právneho stavu k 14. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 34/2022).

Cena s DPH
29,04 €
Cena bez DPH
24,20 €
EAN kód
8584113065528
Rok vydania
2022
Počet strán
296
Formát
A5
Forma produktu
Tlačená publikácia
Vydavateľstvo
Poradca podnikateľa
+ -

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o životnom minime (2022)

Podľa právneho stavu k 14. 11. 2022 (Úplné znenia zákonov 34/2022).

Úplné znenie zákona
č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení

Po zmene zákonmi č. 248/2022 Z. z., 249/2022 Z. z, 350/2022 Z. z a č. 352/2022 Z. z.:

  • Upravuje sa definícia zamestnanca na účely poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, tak aby nárok túto náhradu príjmu mal aj zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce za splnenia zákonných podmienok.
  • Vkladá sa nový § 138b: „Odvodová odpočítateľná položka pri sezónnej práci“.
  • Otcovi dieťaťa vzniká nárok na materské v rozsahu dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.
  • Ustanovuje sa nová dôchodková dávka sociálneho poistenia rodičovský dôchodok. Dochádza ku stanoveniu podmienok na jej nárok a na jeho výplatu.
  • Na predčasný starobný dôchodok bude mať nárok aj ten, čo má 40 odpracovaných rokov (alternatívnou aktuálnou podmienkou je, aby poistencovi do dovŕšenia dôchodkového veku chýbali maximálne 2 roky).
  • Poberateľovi, ktorému vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok z dôvodu splnenia podmienky chýbajúcich dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorý počas nároku naň získal 40 odpracovaných rokov, sa bude krátiť suma predčasného starobného dôchodku o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku.
  • Uzákoňuje sa nový vzorec na určenie dôchodkového veku od ročníka 1967 v závislosti od rastu strednej dĺžky života.

 

Úplné znenie zákona
č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime 

Po zmene zákonmi č. 232/2022 Z. z a č. 352/2022 Z. z.:

  • Príspevok na financovanie voľnočasových aktivít nie je považovaný za príjem na účely životného minima. Zabezpečí sa tým, že príjem domácnosti neprekročí sumu životného minima, čím by mohli členovia domácnosti stratiť napr. nárok na pomoc v hmotnej núdzi, poskytnutie dotácie na stravu...
  • Rodičovský dôchodok sa na účely určenia súm životného minima nepovažuje za príjem. Bolo by nevhodné, aby štát krátil svoje výdavky napr. na pomoc v hmotnej núdzi, ak členovi domácnosti, prispieva dieťa určitou sumou prostredníctvom rodičovského dôchodku a muselo by tak dochádzať k administratívne náročnému prehodnocovaniu príjmov.